| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r.
poz. 528, poz. 774) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1m2 powierzchni,

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

3. pozostałe grunty 0,27 zł od 1m2 powierzchni, w tym:

1) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,01. od 1m2,

2) od gruntów stanowiących obszary rekreacyjne 0,47 zł od 1m2,

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,00 zł od1m2 powierzchni.

§ 2. Określa się wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1. mieszkalnych 0,75 zł od 1m2 od powierzchni użytkowej,

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5,32 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

5. pozostałych 2,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym:

1) garaży murowanych i pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych jako garaż 6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) budynki letniskowe, które nie są wykorzystywane do całorocznego zamieszkania 7,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 3. Roczna stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% ich wartości określonej ustawą.

§ 4. Pobór podatku zarządza się w drodze inkasa. Inkasentowi wynagrodzenie za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Gminy Włocławek.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r.
poz. 3496).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rady Gminy Włocławek


Paweł Bogdanowicz


Uzasadnienie

Uprawnienia Rady Gminy Włocławek do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.). Górne granice stawek kwotowych corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku,
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłosił w drodze obwieszczenia z dnia 19 sierpnia 2015 roku górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok zostały obniżone o 1,2 proc.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »