| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 i poz.1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 457.092.978,00zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 423.793.745,00zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 33.299.233,00zł

- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 442.807.208,00zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 411.186.261,00zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.620.947,00zł

- zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 14.285.770,00zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 14.285.770,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 4.400.000,00zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 18.685.770,00zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.850.000,00zł i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.850.000,00zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z opłat i kar należnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm.) w wysokości 600.000,00zł i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 600.000,00zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów należnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn.zm.) w wysokości 300.000,00zł i plan wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w wysokości 300.000,00zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz w wysokości 168.000,00zł i plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w wysokości 169.350,00zł.

§ 9. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.500.000,00zł i wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 15.500.000,00zł.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 12.110.000,00zł, z tego:

1) rezerwa ogólna - 2.000.000,00zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.110.000,00zł;

3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz - 7.000.000,00zł;

4) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 2.000.000,00zł.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 12. Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawierający wykaz zadań planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 7.621.161,00zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 27.265.200,00zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa Załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta do:

1) dokonywania zmian w budżecie miasta w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.400.000,00zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/151/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »