| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 12.399.305 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 11.135.745 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.263.560 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości1.593.250 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3;

2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.544 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 12.999.305 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 10.513.336 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.485.969; zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.593.250 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 507.513 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4a.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120 000 zł;

2) celową w wysokości - 30 000 zł,z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu wynosi 600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek/ kredytów w kwocie - 600.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.240.111 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 640.111 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 600.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie -1.000.000 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetuUnii Europejskiej - w kwocie - 2.000.000 zł;

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF- w kwocie -2.000.000 zł.

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 150. 000 zł;

2) poręczenia do kwoty 150. 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

2. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.500 zł, wydatki w kwocie 17.500 zł.

3. Ustala się wpływy z tytułu zbiórki odpadów w wysokości 382.994 zł natomiast wydatki w kwocie 382.994 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikami 7a- 7 d.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy);

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.


§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


CZĘ Ś Ć O P I S O W A

budżetu Gminy Baruchowo na 2016 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.994.700 zł .

D o c h o d y w ł a s n e :

podatek rolny podatek rolny planuje się w kwocie 201.800 zł. w tym od osób prawnych1.800 zł., od osób fizycznych 200.000 zł.

podatek od nieruchomości - podatek zaprojektowano w kwocie 1.005.000 zł. w tym od osób prawnych 405.000 zł., od osób fizycznych 600.000 zł.

podatek leśny - od osób prawnych , naliczonego od ceny m3 drewna podatek leśny wynosi 86.000 zł. i od osób fizycznych 7.000 zł. - razem 93.000 zł.

podatek od środków transportu - podatek planuje się w kwocie 119.000 zł. w tym od osób prawnych 24.000 zł i od osób fizycznych 95.000 zł

opłata targowa planuje się w wysokości 6.000 zł.

opłata skarbowa dochody planuje się w kwocie 7.000 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wielkości 80.000 zł.

podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 3.000 zł.

podatek opłacany w formie kart podatkowej - planuje się 3.000

opłata za zbiórke śmieci - planuje się 382.994 zł

pozostałe dochody z tytułu opłat planuje się w wielkości 90.400 zł.

Planowane dochody z tytułu najmu oraz świadczonych usług to kwota 335.170 zł

Odsetki od zaległości podatkowychplanuje się w wysokości 3.000 zł

Odsetki od lokat i rachunków bieżących 3.000 zł

Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań zleconych 410 zł

U d z i a ł y w p o d a t k a c h

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów - -podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.069.528 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 3.000 zł

S u b w e n c j e o g ó l n e i d o t a c j e c e l o w e

- Subwencja wyrównawcza 2.262.524 zł.

- Subwencja oświatowa 3.453.008 zł.

- Część równoważąca subwencji 130.517 zł

Subwencje razem 5.846.049 zł

D o t a t c j e c e l o w e n a p r a c e z l e c o n e i w ł a s n e a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j w z a k r e s i e :

- Opieka społeczna 1.835.100 zł.

- Administracja publiczna 26.800 zł.

- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 950 zł.

Razem dotacje 1.862.850 zł

Środki europejskie - na inwestycje 1.263.560 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 21.544 zł

Ogólnie planowane dochody na 2016 rok w kwocie 12.399.305 zł.

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo

II. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Wydatki budżetowe planuje się , w wielkości 12.999.305zł w tym wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 2.485.969 zł. Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Zespołu Szkół w Baruchowie, GOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem oraz instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sporu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 10.513.336 zł.

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenie osobowei składniki od nich naliczone 4.567.136 zł

Obsługa długu publicznego 180 .000 zł

Dotacje udzielone 792.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.622.950 zł

Wydatki na działalność statutową 3.351.250 zł

Pozostałe wydatki - zł

R a z e m 10.513.336 zł

Inwestycje 2.485.969 zł.

O g ó l n i e w y d a t k i b u d ż e t o w e 12.999.305 zł.

W roku 2016 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to kwota 640.111 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 2.485.969 zł co stanowi 19,12 % planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycje planuje się wydać na :

- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki - 1.200.000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Baruchowo -Boża Wola - 800.000 zł.

- Wsparcie Powiatu Włocławskiego - droga Baruchowo-Grodno - 485.969 zł.

Przewodniczący Rady

Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek


Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1..pdf

DOCHODY BUDŻETOWE


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 2015


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki realizowane na podstawie porozumień


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.


Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7a.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r


Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7b.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 r


Załącznik Nr 7c do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7c.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do j.s.t


Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7d.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do j.s.t


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV.121.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »