| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/16 Rady Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, działających na terenie gminy Rypin, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Rypin;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) placówce - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego.

§ 3. Niepublicznym przedszkolom niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Rypin, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 4. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 c ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Rypin, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 5. Niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

§ 6. 1. W odniesieniu do jednostek, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od wydatków bieżących przedszkoli prowadzonych przez gminę, podstawą obliczenia stawek dotacji na jednego ucznia w danym roku budżetowym są wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy, z tym, że do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą obliczenia dotacji jest projekt uchwały budżetowej. Zmiana uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących przedszkoli prowadzonych przez gminę jest podstawą aktualizacji stawek odpowiednio dla niepublicznych jednostek oświatowych.

2. W odniesieniu do niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę na dany rok tzw. metryczki subwencji oświatowej.

3. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 2, dotacja jest udzielana według kwot przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę w roku poprzednim.

§ 7. Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie przez organ prowadzący nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Do 7-go dnia każdego miesiąca, organy prowadzące składają informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

2. Informacja, o której mowa w § 8 ust. 1 winna zawierać faktyczną liczbę uczniów w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz liczbę uczniów, niebędących mieszkańcami gminy.

3. Organ prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji, oraz przechowywanie jej przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja.

§ 9. 1. Organ prowadzący dotowaną placówkę przekazuje roczne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie roczne sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, przekazywane jest do Urzędu Gminy Rypin w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

3. W przypadku zaprzestania działalności dotowanej placówki, organ prowadzący przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej dotacji.

4. W przypadku przekazania prowadzenia dotowanej placówki w trakcie roku kalendarzowego innej osobie prawnej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, organ prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie 21 dni od dnia przekazania prowadzenia dotowanej jednostki.

5. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji powinno zawierać:

1) nazwę i adres dotowanej placówki;

2) nazwę osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej dotowaną placówkę;

3) liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach, ze wskazaniem liczby uczniów niepełnosprawnych; liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;

4) kwotę otrzymanej dotacji;

5) podpisy osób uprawnionych.

6. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków z dotacji, dotowana placówka zobowiązana jest zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu gminy Rypin, w kwocie ….. zł słownie ……zł. Dotyczy …… (nazwa dotowanej jednostki) ……" oraz datę i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej.

7. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu gminy Rypin, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej placówki.

8. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok kalendarzowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

9. Dotacje w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 10. 1. Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji podlega kontroli.

2. O terminie kontroli, wójt lub osoba przez niego upoważniona, informuje placówkę kontrolowaną najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w kontrolowanej placówce w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tej placówki.

4. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Rypin na podstawie pisemnego upoważnienia.

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo:

1) wstępu do obiektów kontrolowanych placówek, przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych sfinansowanych z dotacji;

2) żądania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kserokopii, wyciągów, notatek, wydruków;

3) żądania wyjaśnień, sporządzania obliczeń, wykazów i zestawień oraz udzielania informacji w zakresie wykorzystanej dotacji, bez potrzeby składania pisemnego wniosku o ich sporządzenie bądź udzielenie.

§ 11. 1. Kontrola, o której mowa w § 10 obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez kontrolowaną placówkę informacjach i rozliczeniach, ze stanem faktycznym.

2. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie oryginałów dokumentów oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 12. 1. W ramach kontroli, kontrolowana placówka jest obowiązana do:

1) zapewnienia kontrolującym warunków do pracy w zakresie prowadzonej kontroli, w tym w miarę możliwości udostępnienia samodzielnego pomieszczenia do dyspozycji kontrolujących i miejsca do przechowywania dokumentów;

2) przedstawienia na żądanie kontrolujących stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji: organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania;

3) umożliwienia kontrolującym sporządzania odpisów, kserokopii, wyciągów, notatek z dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2;

4) sporządzania obliczeń, wykazów i zestawień, w terminie i formie określonej przez kontrolujących;

5) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w terminie i formie określonej przez kontrolujących;

6) wyznaczenia osoby na czas kontroli, która będzie udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej placówki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej placówki.

3. Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem, akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub gdy kontrolowana placówka nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów oraz nie umożliwia sporządzenia kserokopii tych dokumentów.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym opis nieprawidłowości i uchybień.

3. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się organowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę, a drugi przechowuje się w aktach kontroli.

4. Przed podpisaniem protokołu kontroli, organ prowadzący kontrolowaną placówkę ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanego, kontrolujący zobowiązani są dokonać ich analizy, w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

6. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonują zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

8. W terminie 7 dni od otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 7, organ prowadzący kontrolowaną placówkę zobowiązany jest podpisać protokół kontroli.

9. Jeżeli organ prowadzący kontrolowaną placówkę odmawia podpisania protokołu, protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu przez organ prowadzący kontrolowaną placówkę.

10. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wójt Gminy Rypin kieruje do organu prowadzącego kontrolowaną placówkę wystąpienie pokontrolne i zalecenia pokontrolne.

12. Organ prowadzący kontrolowaną placówkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Wójta Gminy Rypin o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Traci moc uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rypin dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 3849).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesława Sokołowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rada gminy ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy m.in. dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Rada gminy zobowiązana jest również do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Na terenie gminy Rypin funkcjonuje niepubliczny punkt przedszkolny, w związku z tym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady


Wiesława Sokołowska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »