| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/186/2016 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz

Na podstawie art. 6j ust. 3b oraz 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze Gminy Grudziądz zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, co miesiąc, z dołu, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy;

2) właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na obszarze Gminy Grudziądz zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z góry, za dany rok w terminie do 31 maja każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy;

3) opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, płatne są na nadany, dla każdego właściciela nieruchomości, indywidualny numer rachunku bankowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r., poz. 3803).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Hanna Kołodziej


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na Radę Gminy obowiązek ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. W związku z tą zmianą i uchwaloną na terenie naszej gminy stawką ryczałtową należało ustalić termin, częstotliwość i tryb uiszczania tej opłaty.

Jednocześnie zmieniona została informacja dotycząca rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami. Obecnie dla każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadawany jest indywidualny numer rachunku bankowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »