| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Gruta

z dnia 29 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/28/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015, poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt. 2) ppkt. c) i d) otrzymuje następujące brzmienie:

c) szkło - co 4 tygodnie;

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - co 2 tygodnie.

§ 2. Pozostałe zapisy w Uchwały V/28/15 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gruta


Piotr Szynkowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów.

W uchwale nr V/28/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, odbiór z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej dziesięciu lokali odpadów tj. szkła wynosił co 8 tygodni, tworzywa sztuczne co 4 tygodnie.

W związku z licznymi zgłoszeniami w szczególności od zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych zmieniono częstotliwość odbioru w/w odpadów tj. szkło co 4 tygodnie, tworzywa sztuczne co 2 tygodnie.

Zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów z powyższych nieruchomości poprawi stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »