| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 24 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz.U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015 r., zarządzeniu Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., zarządzeniu Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., uchwale Nr XIII/9/2016 z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniu Nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., zarządzeniu Nr 25/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzeniu Nr 31/2016 z dnia 11 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.965.523,22 zł na kwotę 32.236.586,07 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 32.225.486,07 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 11.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 35.342.280,22 zł na kwotę 35.613.343,07 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 31.028.343,07 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.585.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2";

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.376.757,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 122.894,63 zł

2) wolnych środków w kwocie 3.253.862,37 zł";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.924.894,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 548.137,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4";

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 162.392,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy


Objaśnienia

Dochody

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 199.000,00 zł, z tego: w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł, w § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 35.000,00 zł, w § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł oraz w § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 24.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się dochody w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 72.062,85 zł - środki z WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski".

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł na zadanie pn."Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej nr 2 na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim".

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 200.000,00 zł, z tego: o kwotę 100.000,00 zł na zadanie "Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim II etap" oraz o kwotę 100.000,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Szewce II etap".

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 130.000,00 zł, z tego: o kwotę 20.000,00 zł z zadania "Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin", o kwotę 80.000,00 zł z zadania "Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo - Złotowo II etap" oraz o kwotę 30.000,00 zł z zadania "Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo".

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10.608,00 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 30.000,00 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.000,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł - organizacja dożynek.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji

Zwiększa się wydatki w § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy remoncie Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 34.392,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56,00 zł; w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.590,00 zł - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,00 zł, z tego: o kwotę 2.500,00 zł na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo - wych. (półkolonie), o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.246,00 zł na działalność edukacyjną, realizację programów profilaktycznych, konkursy, wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych, propagujących zdrowy styl życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 72.062,85 zł - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 16.000,00 zł, z tego: w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł oraz w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn."Zakup kosiarki samobieżnej".

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 18.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł - na prace porządkowe na stadionie miejskim w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł z zadania pn."Utwardzenie drogi dojazdowej do stadionu miejskiego".


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2016r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Halina Karmowska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »