| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 30 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64, poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz. 1341, poz. 1444, poz. 1545, poz. 1688 i poz. 1939), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016 r.,

Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 95.328.609,94 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 93.324.609,94 zł,

b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 568.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 92.674.609,94 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 86.602.570,94 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.072.039,00 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 321.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 583.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

,,§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.654.000,00 zł, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.";

5) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

,,§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.080.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.734.000,00 zł.";

6) załącznik nr 4 ,,Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 8 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/147/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/147/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/147/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/147/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/147/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 568.799,00 zł. Zmiany polegają na dostosowaniu planu do możliwości uzyskania dochodów oraz ujęciu dochodów dotychczas nieplanowanych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Dział

Treść

Zmiana

750

Administracja publiczna

9 944,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

196 541,00

758

Różne rozliczenia

279 994,00

801

Oświata i wychowanie

56 130,00

852

Pomoc społeczna

6 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 190,00

926

Kultura fizyczna

15 000,00

Razem:

568 799,00

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 321.201,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Dział

Treść

Zmiana

600

Transport i łączność

200 000,00

750

Administracja publiczna

9 944,00

758

Różne rozliczenia

38 943,00

801

Oświata i wychowanie

- 32 339,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 9 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 583 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 751,00

926

Kultura fizyczna

9 000,00

Razem:

- 321 201,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwa zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1

Chodnik ul. Wysoka

-

17 600,00

47 400,00

2

Chodnik ul. Podmiejska (na wysokości ogródków działkowych)

-

21 900,00

58 100,00

3

Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Boh. Września

-

97 700,00

122 300,00

4

Przebudowa chodnika w ulicy Wiejskiej prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulic Czarnieckiego - Cmentarna - Wiejska do ulicy Wyszyńskiego

-

2 600,00

57 400,00

5

Przebudowa chodnika w ulicy Wyszyńskiego prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulicy Wiejskiej do skrzyżowania z ulicą Rzymowskiego

-

42 800,00

17 200,00

6

Przebudowa drogi ul. Kalinowa

-

76 700,00

213 300,00

7

Przebudowa chodnika po prawej stronie ul. Lidzbarskiej ( na odcinku od ul.Matejki do ul. Lipowej)

-

11 600,00

88 400,00

8

Przebudowa drogi w ulicy E. Plater

-

1 300,00

148 700,00

9

Oświetlenie ul.Półwiejska II etap

-

18 800,00

41 200,00

10

Chodnik ul. Chopina

-

15 100,00

108 900,00

11

Chodnik ul. Nad Drwęcą

-

77 400,00

122 600,00

12

Przebudowa drogi w ulicy Bocznej

-

100 000,00

0,00

13

Przebudowa drogi w ulicy Skrajnej

-

100 000,00

0,00

Razem:

0,00

583 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »