| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

z dnia 5 lipca 2016r.

w sprawie strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa, gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Strefa ochronna ujęcia gminnego na terenie wsi Górna Grupa w gminie Dragacz, ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa gm. Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 159, poz. 2009), składa się z:

1) terenu ochrony bezpośredniej;

2) terenu ochrony pośredniej.

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1215 m2. Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 4,06 km2. Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Przebieg granic strefy ochronnej ujęcia wód w Górnej Grupie przedstawiono na mapach stanowiących załączniki nr 3 a-c do rozporządzenia, w tym:

a) tereny ochrony bezpośredniej ujęcia przedstawione są w załączniku nr 3 a-b do rozporządzenia;

b) teren ochrony pośredniej ujęcia przedstawiony jest w załączniku nr 3 c do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:

1) wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, spełniających wymogi i warunki zgodnie z przepisami prawa;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu klasyfikowane są jako niebezpieczne dla środowiska;

4) lokalizowania i rozbudowy składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

5) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

6) lokalizowania przedsięwzięć o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jeśli wykonany raport o odziaływaniu na środowisko wykazał, że planowane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie;

7) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

8) lokalizowania obiektów magazynowania produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, a także rurociągów do ich transportu;

9) lokalizowania budownictwa mieszkaniowego, usługowego, handlowego, przemysłowego i turystycznego bez wcześniejszego skanalizowania terenu bądź wyposażenia go w szczelny zbiornik bezodpływowy lub bez zgody właściciela kanalizacji do włączenia tych obiektów w istniejącą sieć kanalizacyjną;

10) urządzania obozowisk;

11) budowy nowych parkingów, za wyjątkiem posiadających powierzchnię szczelną i systemy kanalizacyjne odprowadzające wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej lub zbiorczej;

12) lokalizowania i rozbudowy cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

13) lokalizowania zbiorczych oczyszczalni ścieków;

14) lokalizowania warsztatów i komisów samochodowych, za wyjątkiem posiadających powierzchnię szczelną i system urządzeń, służących do odprowadzenia ścieków z miejsc postojowych i stanowisk naprawczych do kanalizacji deszczowej lub zbiorczej;

15) mycia pojazdów mechanicznych, poza myjniami wyposażonymi w zespół urządzeń, służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków do kanalizacji zbiorczej;

16) wykonywania odwodnień budowlanych jeżeli dokumentacja hydrogeologiczna lub dokumentacja projektowa, wymagana odrębnymi przepisami, wykaże możliwość negatywnego oddziaływania na jakość i ilość wód podziemnych zasilających ujęcie;

17) prowadzenia prac melioracyjnych, z wyjątkiem prac mających na celu konserwację urządzeń wodnych
i cieków powierzchniowych, zapewniających drożność i funkcjonalność tych urządzeń i cieków;

18) wydobywania kopalin spod wody i poniżej rzędnej 35 m n.p.m.;

19) wykorzystywania czynnych i poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych do magazynowania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami oraz rekultywacji tymi odpadami wyrobisk górniczych i terenów zdegradowanych, za wyjątkiem gleby lub ziemi spełniającej standardy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

20) magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

21) budowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych;

22) wykorzystywania popiołów i żużli do budowy dróg;

23) przewozu drogowego po drogach lokalnych substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne wg art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

24) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód.

2. Teren ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

§ 4. Traci moc Rozporządzenie nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 października 2010 r., w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa gm. Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 159, poz. 2009).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stanisław Otremba

p.o. Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej

w Gdańsku


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 5/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 5 lipca 2016 r.

Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie

Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone są na mapach stanu prawnego, które dostępne są do wglądu w siedzibie Gminy Dragacz, będącej właścicielem ujęcia i jego infrastruktury technicznej oraz będącej zarządcą w imieniu Skarbu Państwa części działek położonych w strefie, w tym w całości terenu ochrony bezpośredniej.

Opis szczegółowy granicy terenu ochrony bezpośredniej ujęcia według mapy ewidencyjnej w skali 1:500

Teren ochrony bezpośredniej obejmuje dwie ogrodzone działki "wodociągowe": na jednej z nich znajdują się studnie nr 2 i nr 5, a na drugiej studnie nr 3 i nr 4.

Działkę wodociągową, na której położone są studnie nr 2 i nr 5, stanowi część działki o nr ewidencyjnym 170/2 - nie obejmująca stacji uzdatniania wody oraz zbiorników wyrównawczych.

Opis granicy tej części terenu ochrony bezpośredniej prowadzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara rozpoczyna się w północno-zachodnim jego narożniku położonym 19 m od północno-zachodniego narożnika działki nr 170/2. Granica stąd biegnie wzdłuż ogrodzenia na odcinku 33,5 m do północno-wschodniego narożnika terenu ochrony bezpośredniej obejmującego studnie nr 2 i nr 5. Tam skręca pod kątem prostym na południowy zachód i biegnie na odcinku 14 m do południowo-wschodniego narożnika tej części terenu ochrony bezpośredniej. Tutaj skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie na odcinku 33 m do południowo- zachodniego narożnika terenu ochrony bezpośredniej. Tam skręca na południowy wschód i biegnie na odcinku 12,5 m do zachodniego narożnika terenu ochrony bezpośredniej czyli do punktu początkowego opisu granicy.

Działka, na której położone są studnie nr 3 i nr 4, składa się z części działek o nr ewidencyjnych 176/18, 176/2 i 178/4.

Opis granicy tej części terenu ochrony bezpośredniej prowadzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara rozpoczyna się w północno-zachodnim jego narożniku położonym w odległości 9 m na zachód od północno- zachodniego narożnika działki nr 176/2. Granica stąd biegnie w kierunku na południowy wschód równolegle do północnej granicy działki nr 176/2 na odcinku 30 m. Na wysokości północno-wschodniego narożnika działki nr 176/2 granica zmienia kierunek na bardziej południowy i po 20 m osiąga północno-wschodni narożnik tej części terenu ochrony bezpośredniej obejmującej studnie nr 3 i nr 4 .Tutaj granica skręca na południowy zachód i po 13 m dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki wodociągowej. Tutaj skręca na północny zachód i biegnie na odcinku 52 m do południowo-zachodniego narożnika tej części terenu ochrony bezpośredniej. Tutaj granica skręca na północny wschód i biegnie na docinku 14,5 m do północno-zachodniego narożnika działki wodociągowej czyli do punktu początkowego opisu granicy.

Granice terenu ochrony bezpośredniej wkreślono na mapy, stanowiące załącznik nr 3a oraz nr 3b do rozporządzenia.


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 5/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 lipca 2016 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie

Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone są na mapach stanu prawnego, które dostępne są do wglądu w siedzibie Gminy Dragacz, będącej właścicielem ujęcia i jego infrastruktury technicznej oraz części działek położonych w strefie, w tym w całości terenu ochrony bezpośredniej. Inwentaryzację działek w obrębie terenu ochrony pośredniej wg stanu z 2010 r. podano w załączniku do wniosku.

Opis szczegółowy granic terenu ochrony pośredniej (wg mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000)

Opis przebiegu granicy terenu strefy pośredniej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczyna się w północnej części (Obręb Grupa), w północno-wschodnim narożniku działki 3158/2. Stąd, wschodnią granicą działki 3158/2_1 kieruje się na południowy-wschód do północno-zachodniego narożnika działki 4, gdzie skręca na wschód i północną granicą tej działki dochodzi do jej północno-wschodniego narożnika. Tutaj granica przybiera kierunek północno-wschodni i przecinając działkę 3157/1_1 dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 3157/3_1 i dalej przecinając tą działkę osiąga północno-wschodni jej narożnik. Po skręceniu na wschód, północną granicą działki 3157/6_1 dochodzi do jej północno-wschodniego narożnika, w którym skręca na południowy-wschód i dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 3157/6_1, w którym zmienia kierunek na południowy-wschód i przecinając działkę leśną 3156/3_1 dochodzi do jej południowo-wschodniego narożnika. Z tego narożnika, kierując się na południowy-wschód, wschodnią granicą działki 3179/1_1 dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki 3178/3_1, z którego biegnie dalej na południowy-wschód przecinając działkę 3178/3_1, do północno-zachodniego narożnika działki 134_1. Tutaj granica skręca na wschód i biegnąc północną granicą działki 134_1 i 125/1_1 (droga) dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki 125/1_1, gdzie skręca na południe i biegnąc na odcinku około 50 m wschodnią granicą działki 125/1_1 dochodzi na wysokość zachodniego narożnika działki 538_1. Po skręcie na południowy-wschód przecinając działkę 537_1 (droga) biegnie południową granicą działki 538_1 do jej południowo-wschodniego narożnika i dalej po przecięciu działki 509_1 (droga) dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki 516_1, w którym skręca na południowy-zachód dochodząc do południowo- zachodniego narożnika działki 516_1, w którym ponownie skręca na południowy-wschód dochodząc do południowo-wschodniego jej narożnika, gdzie skręca na południe i biegnąc wschodnimi granicami działek 515_1 i 514_1 dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 521_1 i dalej na wschód jej południową granicą przecinając działkę 527_1 (droga) osiąga południowo-zachodni narożnik działki 531_1. Z tego narożnika granica kieruje się na południe i wschodnią granicą działki 527_1 dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 533_1, w którym skręca na wschód i biegnąc północną granicą działek 534_1 i 535/2_1 dochodzi do zachodniej granicy działki 148 (droga krajowa) i przecinając ją osiąga jej granicę wschodnią. Po skręceniu na południe, biegnąc wschodnią granicą działki 148 dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 259/1_2, w którym skręca na południowy-wschód dochodząc do jej południowo-wschodniego narożnika, z którego biegnie dalej na południe zachodnią granicą działki 259/4_2 do jej południowo-zachodniego narożnika. Tutaj granica zmienia kierunek na wschodni i południową granicą działki 259/4_2 dochodzi do jej południowo-wschodniego narożnika, gdzie skręca na południe i biegnąc zachodnią granicą działki 265_1 (droga) na odcinku około 70 m osiąga wysokość północno-zachodniego narożnika działki 272_1 i skręca na wschód biegnąc północną granicą działki 272_1 do jej północno-wschodniego narożnika, gdzie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działek 272_1 i 276_1 do północnej granicy działki 279_1, i dalej drogą polną dochodzi do jej południowej granicy, na której skręcając w kierunku wschodnim i dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki 281_1. W narożniku tym granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wschodnimi granicami działek 281_1 i 282_1 do północnej granicy działki 283_1 (rów) i po jej przecięciu z narożnika działki 301/2_1 kieruje się na wschód biegnąc południową granicą działki 283_1 na odcinku około 105 m. Tutaj granica skręca na południowy-zachód i przecinając działki 301/2_1, 301/1_1, 303_1 i 304_1 wzdłuż granicy wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy ŁIII a ŁIV dochodzi do północnej granicy działki 330/1 (droga). Po przecięciu działki 330/1 skręca na południowy-wschód biegnąc jej południową granicą do północno-wschodniego narożnika działki 360_1, w którym skręca na południowy-zachód biegnąc wschodnią granicą tej działki do jej południowo-wschodniego narożnika i dalej, przecinając działkę 357_1 osiąga południową granicę działki 357_1 w punkcie wydzielenia granicy bonitacyjnej pomiędzy PsIII a ŁIV. Tutaj granica skręca na południowy wschód i biegnie południową granicą działki 357_1 na odcinku 50 m do drogi polnej na granicy wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy ŁIII a Lz, po czym skręca na południowy-zachód i biegnąc zachodnią granicą drogi polnej przecina działkę 345/9_1 i osiąga północno-wschodni narożnik działki 345/6_1. Dalej biegnie wschodnią granicą działki 345/6_1 osiągając północno-zachodni narożnik działki 378_1. Po zmianie kierunku na południowo-wschodni, północną granicą działki 378_1 dochodzi do północno-wschodniego jej narożnika, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnąc wschodnią granicą działki 378_1 dochodzi do północnej granicy działki 374_1(droga) i po jej przecięciu zmienia kierunek na południowo-wschodni biegnąc południową granicą drogi na odcinku 75 m, do drogi gruntowej, gdzie skręca na południowy-zachód. Zachodnią granicą tej drogi, przecinając działki 165/1_1 (Obręb Stare Marzy), 175/1_1 i 168/1 (droga) dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki 167/1 1 i biegnie dalej wschodnią granicą działek 167/1_1 i 157/41, i dalej wschodnią stroną drogi gruntowej przecinając działki 150/4_1 i 151/22_1 osiąga północno-zachodni narożnik działki 146/1_1, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i wschodnią oraz południową granicą działki 151/24_1 (droga) dochodzi do północnego narożnika działki 151/20_1, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i zachodnią granicą działki 151/20_1 dochodzi do jej południowo-zachodniego narożnika. Dalej granica biegnie na północny-zachód, do północno-zachodniego narożnika działki 145/1_1, z którego przybiera kierunek południowo-zachodni. Biegnąc zachodnią granicą działki 145/1_1 i przecinając działki 137/6_1, 137/4_1, 130/1_1 dochodzi do wschodniego narożnika działki 125/3_1 i biegnie dalej wschodnią granicą tej działki do jej południowo-wschodniego narożnika, gdzie skręca na północny-zachód i biegnie południową granicą działki 125/3 _1 na odcinku 135 m do granicy wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy RIVa a ŁIV. Tutaj granica skręca na południowy-zachód i po przecięciu działek 119_1, 123_1 dochodzi do zachodniej granicy drogi polnej na działce 122/3_1 i dalej do południowej granicy działki 122/3_1 gdzie ponownie skręca na północny-zachód i biegnie południową granicą działki 122/3_1 na odcinku 60 m do drogi polnej, po czym skręca na południowy-zachód i zachodnią granicą tej drogi dochodzi do północnej granicy działki 115/4_1 (droga). Tutaj granica skręca na północny-zachód i północną granicą działki 115/4_1 dochodzi do wschodniej granicy działki 110_1 (droga), gdzie skręca na północ i biegnąc wschodnią granicą drogi dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki 190_1 (Obręb Grupa). Z tego narożnika granica przecinając drogę dochodzi do narożnika działki 145_1 - droga (Obręb Górna Grupa) i jej wschodnią i północną stroną dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 121_1, gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki 121_1 dochodzi do granicy działki 18/2_1 (droga krajowa). Tutaj granica skręca na południowy-zachód i południową granicą drogi krajowej dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki 144/1_1, gdzie skręca na zachód i po przecięciu drogi krajowej dochodzi do wschodniego narożnika działki 102/2_1. Dalej granica strefy biegnie na północny-zachód, północnymi granicami działek 102/2_1 i 102/1_1 do północno-zachodniego narożnika działki 102/1_1, gdzie granica przybiera kierunek południowo-zachodni, i zachodnimi granicami działek: 102/1_1, 100_1, przecinając działkę 101_1 dochodzi do granicy działki 64_1. Utrzymując generalny kierunek południowo-zachodni granica strefy biegnie północną i zachodnią granicą działki 64_1, a następnie wschodnią granicą działki 63_1 do południowo-wschodniego narożnika działki 62_1, gdzie skręca na zachód biegnąc południowymi granicami działek: 62_1, 61_1, 60_1, 59_1, 58_1, 57_1, 56_1, 55_1, 53/3, 51_1, 49_1, 46_1, 44_1 dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki 44_1. Tutaj granica skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki 44_1 do północno-wschodniego narożnika działki 38_1 (droga), gdzie skręca na zachód biegnąc północną granicą działki 38_1, a następnie południową granicą działki 32_1 (droga) dochodzi do jej zachodniej granicy. Granicą tą przechodzi na północ do południowej granicy działki 3180/1_2, którą biegnie do północno-zachodniego narożnika działki 31/3_1. Z tego narożnika, przecinając działki 3180/1_2 i 3181_2 granica strefy dochodzi do drogi leśnej przy zachodniej granicy działki 3181_2, gdzie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek 3181_2 i 3161/1_3 (Obręb Grupa plac) na odcinku około 785 m, po czym skręca na wschód i przecinając działki 3161/1_3, 96_2 (droga), 3161/2_3, 3160/1_3 i 3159_3 dochodzi do wschodniej granicy działki 3159_3, gdzie skręca na północ i biegnąc tą granicą po około 250 m dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki 3159_3. Z tego narożnika granica strefy skręca na północny-wschód i biegnąc północnymi granicami działek 3158/1_3 i 3158/2_1 ( Obręb Grupa), przecinając działkę 95_2 (droga) dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki 3158/2_1 osiągając tym samym początkowy punkt opisu przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej.

Granice terenu ochrony pośredniej wkreślono na mapę, stanowiącą załącznik nr 3 c do rozporządzenia.

Wykaz działek terenu ochrony pośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie

Obręb

arkusz

Nr działki

Grupa

3157/3_1(część), 3157/1_1 (część), 3157/6_1, 3157/4_1, 3157/7_1, 3156/3_1, 3156/2_1, 3179/1_1, 134_1, 135_1, 138_1, 3179/2_1, 9/2, 9/1, 11/1, 619_1, 6/1-x, 10/1_1, 11/2_1, 6/1-v, 3157/2_1, 4_1, 3158/2_1, 123/1_1(droga), 500_1, 501_1, 502_1, 503_1, 504_1, 505_1, 506_1, 57_1, 509_1(droga), 515_1, 514_1, 513_1, 512_1, 510_1, 522_1, 523_1, 511_1, 524_1, 525_1, 526_1, 588_1, 589_1, 590_1, 595_1, 592_1, 527_1(droga - część), 593_1, 534_1, 535/2_1, 594_1, 141_1(droga), 144/1_1, 144/2_1, 144/3_1, 596_1, 597_1, 598_1, 599_1, 600_1, 601_1, 603_1, 581_1, 582_1, 583_1, 576_1(droga), 577_1, 578_1, 579_1, 567_1, 568_1, 569_1, 145/1_1, 611_1, 602_1(droga), 606_1(droga), 587_1, 565_1, 564_1, 586_1, 618_1, 607_1, 608_1, 609_1, 572_1, 570_1, 571_1, 573_1, 574_1, 615_1, 614 _1, 610_1, 611_1, 612_1, 613_1, 616_1, 568_1(droga), 575_1, 580/1_1, 586/2_1, 259/3_2, 260_1, 261_1, 263/1_1, 262_1, 263/2_1, 272_1, 266, 267_1, 265_1(droga), 276/1_1, 268_1, 269_1, 281_1, 282_1, 270_1, 146_1, 285_1, 283_1(droga), 286/2_1, 301/2_1, 301/1_1, 303_1(część), 304_1(część), 330/1(droga), 359/1_1, 360_1, 358_1, 357_1, 331_1, 333_1, 352_1, 353_1, 335_1, 354_1(droga), 338_1, 336_2, 342_1, 345/9_1, 345/6_1, 345/5_1, 345/4_1, 345/4_1, 345/3_1, 345/2_1, 345/11_1, 345/10_1, 368_1, 378_1, 367_1, 375_1, 382_1, 372_1, 364_1, 363_1, 348/2_1, 349/2_1, 348/1_1, 374_1(droga), 349/1_1, 350_1,

Górna Grupa

1/1_1, 1/2_1, 118_1, 119/1_1, 119/2_1, 2_1(droga), 3_3, 4_1, 5_1(droga), 6_1, 7/1_1, 19_1(droga), 17/6_1, 7/2 _1, 8/3_1, 16/2_1, 17/2_1, 17/4_1, 121_1, 120_1, 17/3_1, 16/3_1, 16/6_1, 16/5_1, 146_1, 15_1, 14_1, 9/1_1, 8/2_1, 10_1, 11_1, 12/1_1, 12/2_1, 18/2_1(droga), 13_1, 8/1_1, 12/3_1, 27/5_1, 27/6_1, 27/8_1, 27/7_1, 24_1, 22_1, 20/3_1, 20/1_1, 21_1, 20/4_1, 23_1, 25_1, 3180/2_2, 3180/1_2(część), 32_1, 3181_2 (część), 44_1, 46_1, 49_1, 51_1, 53/1_1, 53/2_1, 53/3_1, 55_1, 56_1, 57_1, 58_1, 59_1, 60_1, 61_1, 62_1, 63_1, 66_1, 65_1, 28_1, 27/1_1, 101_1, 181/1_1, 181/2_1,182_1,

Stare Marzy

160/2_1, 160/3_1, 165/1_1, 175/1_1(część), 166_1, 164/1_1, 161_1, 159/1_1, 155/2_1, 157/2_1, 157/3_1, 163/1_1, 167/1_1, 157/4_1, 151/21_1, 151/23_1, 151/22_1, 151/24_1, 3210/4_1, 151/18_1, 3210/6_1, 144_1, 142/1_1, 141/1_1, 110_1, 137/2_1, 137/6_1(część), 137/4_1, 125/3_1, 124/1_1, 124/3_1, 123_1, 122/4_1, 122/3_1, 115/2_1,

Grupa plac

3161/1_3, 96_2(droga), 3161/2_1(część), 3160/2_3, 3160/1_3(część), 3159_3(część), 3158/1_3, 95_2(droga, część).


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


[1]) zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »