| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/233/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/190/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 93, poz. 1004) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. W ramach środków planowanych w budżetach szkół ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 10% rocznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi mianowanemu z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu - na każdy etat kalkulacyjny nauczycieli zatrudnionych w szkole według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego bez uwzględnienia godzin ponadwymiarowych, zwiększonego o dodatek motywacyjny przyznany dyrektorowi szkoły. "
2) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
" 6. Kwota dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. "
3) § 7 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) wychowawcy klasy, oddziału przedszkolnego - 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu. Nauczycielom przedszkoli przysługuje tylko jeden dodatek za wychowawstwo niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom przedszkoli zatrudnionym w wymiarze co najmniej 1/2 etatu dodatek za wychowawstwo przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia; "
4) § 7 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
" 3) opiekunowi stażu - 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli ustalanych od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »