reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/178/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Filipów powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do odbioru oraz transportu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, szkło, plastik itp. opisane szczegółowo w gminnym planie gospodarki odpadami,
2) posiadac bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, miejsce do magazynowania pojemników na odpady, miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych,
3) posiadać oznakowany tabor samochodowy i pojemniki do gromadzenia odpadów nazwą firmy lub przedsiębiorcy,
4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami w gminnym planie gospodarki odpadami,
2. Przedsiębiorca we własnym zakresie przeprowadza zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami poprzez:
1) niezwłoczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych przy odbiorze i transporcie odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami - do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1) udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych selektywnie - papier, szkło, plastik, folia po sianokiszonce itp.,
2) zagospodarowanie we własnym zakresie bądź podpisanie umowy z przedsiębiorcami zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi możliwości unieszkodliwiania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań i metali;
3) udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sokółce jako miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wynikajacego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz spełniać nastepujace wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno -biurowe w postaci bazy transportowej z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,
2) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, posiadajace możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi i odpowiednio wyposażone zgodnie z rozpotrządzeniem Ministra Infrastruktury z dna 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), między innymi w szczelną instalację, szczelny zbiornik, oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik,
3) udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
2. Przedsiębiorca przeprowadza zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami poprzez :
1) niezwłoczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych przy odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych,
2) odkażenie części spustowej zbiornika po dokonaniu opróżnienia do stacji zlewnej ,
3) po zakończeniu pracy pojazdy powinny być umyte.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama