Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/107/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Przytuły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 57 § 7, 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1199, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 1109, Nr 209, poz. 1316 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 5% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatności podatków oraz zaległości podatkowych, o których mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe