Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 177/XXIX/09 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304; z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. zakłada się Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku - akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku włącza się w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół w Lipsku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
§ 3. Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Lipsku nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Roman Krzyżopolski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 177/XXIX/09
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH W LIPSKU
§ 1. Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304; z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 56, poz. 458)
zakłada się
z dniem 1 września 2010 r. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku, ul. Szkolna 1, które jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
§ 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1 i pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół w Lipsku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
§ 3. Zasady organizacji i zadania szkoły określa statut Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lipsku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Roman Krzyżopolski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 177/XXIX/09
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Tytuł . Statut Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lipsku
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Załącznik Nr 5d (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146, poz. 1416; z 2004r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w "Statucie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lipsku" jest mowa bez bliższego określenia o:
1) "ustawie o systemie oświaty" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) "szkole" - należy przez to rozumieć Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku,
3) "organie prowadzącym szkołę" - należy przez to rozumieć Powiat Augustowski,
4) "statucie" - należy przez to rozumieć "Statut Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lipsku",
5) "dyrektorze szkoły" - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Lipsku,
6) "nauczycielach" - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
Rozdział 1
OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 2. Nazwa i siedziba szkoły:
1) nazwa: Zespół Szkół w Lipsku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych;
2) siedziba: Lipsk, ul. Szkolna 1;
3) nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku.
§ 3. Nadanie imienia: Szkoła może przyjąć imię nadane przez organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.
§ 4. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
1) organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
2) organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
§ 5. Szkoła kształci słuchaczy w formie zaocznej, w zawodzie: technik rolnik.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 6. 1. W celu zdobycia zawodu i zdania egzaminu maturalnego przez słuchaczy szkoła wykonuje następujące zadania:
1) realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) realizuje ramowy plan nauczania określony dla trzyletniego technikum uzupełniającego dla dorosłych - forma zaoczna, dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
3) umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
4) przygotowuje słuchaczy do pracy zawodowej oraz do dalszej edukacji,
5) kształtuje u słuchaczy postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
6) kształtuje szacunek do pracy poprzez udział słuchaczy w życiu szkoły i środowiska na zasadach podmiotowości i współpracy nauczyciel - słuchacz.
2. Rada pedagogiczna określi:
1) sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,
2) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem odrębnych przepisów,
3) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych,
4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
5) organizację oddziałów integracyjnych, jeżeli szkoła takie oddziały będzie prowadziła,
6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność będzie prowadziła,
7) organizację zajęć dodatkowych dla słuchaczy, w tym w formach pozaszkolnych, zwiększających szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, jeżeli szkoła takie zajęcia będzie prowadziła,
8) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizację współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
9) szczegółowe zasady współpracy biblioteki szkolnej ze słuchaczami i nauczycielami oraz innymi bibliotekami,
10) formy opieki i pomocy słuchaczom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
11) zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych.
Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY
§ 7. 1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd słuchaczy.
2. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
1) wykonywanie zadań określonych w art. 39 ustawy o systemie oświaty,
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły,
3) współdziałanie z organem prowadzącym szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, realizowanie ich zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
4) przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej:
a) projektów planów pracy szkoły,
b) wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
c) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) opracowanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej:
a) organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć,
b) planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
c) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach i nadzoru nad sposobem prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz ich doskonaleniu zawodowym,
8) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
9) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
10) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
11) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,
12) współpraca z samorządem słuchaczy,
13) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy słuchaczom i pracownikom szkoły,
14) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,
15) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
16) dokonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa w obiektach należących do szkoły,
17) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań określonych w art. 41 ustawy o systemie oświaty,
2) podejmowanie uchwał o przyznawaniu nagród i udzielaniu kar słuchaczom,
3) ustalanie szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
4. Szczegółową organizację, zakres działania i czynności rady pedagogicznej określi regulamin rady pedagogicznej opracowany przez zespół powołany w głosowaniu jawnym przez tę radę i przedstawiony jej do uchwalenia w terminie 30 dni od dnia powołania zespołu. Poprawki do projektu regulaminu są wnoszone i uchwalane w trakcie posiedzenia, na którym zespół przedstawia projekt regulaminu, a w wyjątkowo zawiłych sprawach na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
5. Samorząd słuchaczy realizuje w szczególności następujące zadania:
1) wynikające z art. 55 ustawy o systemie oświaty,
2) organizuje społeczność słuchaczy do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły,
3) dba o sprzęt i urządzenia szkolne oraz bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szkole.
6. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w sprawie swoich kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przepisami szczególnymi.
7. Sprawy sporne występujące między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, a w przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor szkoły - Zarząd Powiatu w Augustowie. Sprawę sporną do rozstrzygnięcia kieruje do Zarządu Powiatu w Augustowie dyrektor szkoły.
8. Każda ze stron sporu może odwołać się od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 7, w zależności od charakteru sprawy, do Podlaskiego Kuratora Oświaty lub Rady Powiatu w Augustowie.
9. Organy szkoły współpracują ze sobą poprzez:
1) uczestnictwo co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w zebraniach plenarnych innych organów,
2) opiniowanie ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły,
3) bieżące informowanie o podjętych uchwałach dotyczących ważnych sfer życia szkoły.
Rozdział 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 8. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Liczba słuchaczy w oddziale wynosi od 28 do 36.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba słuchaczy w oddziale może być inna niż w ust. 2.
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum uzupełniającego, są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia w zawodzie, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.
6. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy.
7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w zawodzie mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych. Zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych organizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższy jednak niż 1 godzina zegarowa, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
9. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach - co dwa tygodnie - przez dwa dni.
10. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
11. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.
12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne od nauki są zgodne z ustaleniami Podlaskiego Kuratora Oświaty i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9. 1. W szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji zadań edukacyjnych, potrzeb i zainteresowań słuchaczy i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i konsultacji.
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie księgozbioru i innych źródeł informacji na zasadzie wypożyczeń słuchaczom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
2) udostępnianie księgozbioru podręcznego i innych źródeł informacji wyżej wymienionym do wykorzystania w czytelni,
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
4) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy,
6) wyrabianie i pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się,
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
8) dobór księgozbioru i innych źródeł informacji, zgodny z celami i zadaniami szkoły oraz jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.
4. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów, ich porządkowania oraz udostępniania określają odrębne przepisy.
§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowywany rokrocznie przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji zatwierdza Zarząd Powiatu w Augustowie do dnia 30 maja każdego roku.
3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
4. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 11. 1. Przy powstaniu co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą Zarządu Powiatu w Augustowie, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 12. 1. Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
1) rzetelne wypełnianie zadań wymienionych w § 6 ust. 1 niniejszego statutu,
2) prawidłowe wykonywanie obowiązków dydaktyczno - wychowawczych,
3) poszanowanie godności osobistej słuchaczy,
4) respektowanie praw i obowiązków słuchaczy,
5) kształcenie i wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny, poszanowania Konstytucji, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i wyznania, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy,
6) dbanie o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich,
7) rozwijanie i umacnianie u słuchaczy samorządności,
8) obiektywne ocenianie słuchaczy oraz informowanie o proponowanych przez siebie ocenach semestralnych lub końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
10) udzielanie słuchaczom w miarę własnych umiejętności pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
11) rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczących się - uzdolnień, zainteresowań i wykorzystanie ich w pracy dydaktyczno - wychowawczej,
12) aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej szkoły oraz w pracach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych, wychowawczych i problemowo - zadaniowych,
13) branie czynnego udziału w konferencjach metodycznych,
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
15) stałe doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
16) odpowiadanie za bezpieczeństwo słuchaczy.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycieli. Zadaniami zespołów nauczycielskich są:
1) ustalenie i modyfikowanie w miarę potrzeb dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,
4) współdziałanie w urządzaniu pracowni szkolnych,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
3. Pracą zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek nauczycieli stanowiących ten zespół.
4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
6. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:
1) inspirowanie i wspieranie działań zespołowych słuchaczy, wyzwalanie inwencji twórczych,
2) podejmowanie działań w celu skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej,
3) przeciwdziałanie patologii społecznej,
4) planowanie i organizowanie wspólnie ze słuchaczami różnych form życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół słuchaczy.
7. Dyrektor szkoły może utworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły.
8. Na wniosek członków zespołu wymienionego w ust. 7, dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego kierującego pracą zespołu.
9. Zadania pracowników ekonomiczno - administracyjnych i pracowników obsługi, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczy, określa Statut Zespołu Szkół w Lipsku.
Rozdział 6
NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC SŁUCHACZA
§ 13. 1. Dla słuchaczy wyróżniających się w nauce przewiduje się następujące wyróżnienia:
1) pochwałę na forum szkoły,
2) list gratulacyjny.
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków słuchacza zawartych w statucie szkoły mogą być wobec słuchacza zastosowane kary:
1) nagana na forum klasy,
2) nagana na forum szkoły.
3. Z wnioskiem do rady pedagogicznej o przyznanie nagrody lub kary, może wystąpić nauczyciel wychowawca, inny nauczyciel oraz samorząd słuchaczy.
4. Organem przyznającym nagrody i udzielającym kary jest rada pedagogiczna.
5. Słuchacz ma prawo do pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły od decyzji rady pedagogicznej w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości o udzieleniu kary.
6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni.
7. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy za udowodnione przewinienia, w szczególności za:
1) przyjście w stanie nietrzeźwym na zajęcia,
2) używanie lub rozprowadzanie środków odurzających,
3) stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,
4) dewastowanie mienia szkolnego,
5) ordynarne i chuligańskie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
6) przynoszenie do szkoły materiałów lub przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.
8. Wniosek o skreślenie z listy słuchaczy może złożyć:
1) nauczyciel wychowawca,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd słuchaczy.
9. Dyrektor szkoły dokonuje skreślenia słuchacza z listy słuchaczy zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty.
10. Słuchacz ma prawo odwołania się od decyzji dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 9, do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Rozdział 7
ZASADY REKRUTACJI SŁUCHACZY
§ 14. 1. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie, którzy ukończyli 18 lat i legitymują się:
1) świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata,
2) zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydanym na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni specjalistycznej.
4. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
Rozdział 8
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
§ 15. 1. Słuchacz ma prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole oceniania,
2) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
3) bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) poszanowania godności własnej.
2. Słuchacz ma obowiązek:
1) punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) przestrzegania zasad współżycia społecznego, w tym właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych słuchaczy,
3) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej, złożonego nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia nieobecności,
4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
5) dbania o estetykę ubioru i przestrzegania zasad higieny osobistej,
6) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,
7) przestrzegania regulaminów szkoły i innych postanowień władz szkolnych.
3. W przypadku naruszenia praw słuchacza, skargę do dyrektora szkoły składa słuchacz w terminie trzech dni od naruszenia tego prawa.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w trybie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego.
5. Słuchaczowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi na skargę.
Rozdział 9
WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE SŁUCHACZOM BEZPIECZEŃSTWO
§ 16. 1. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczny pobyt w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Za bezpieczeństwo słuchaczy w trakcie lekcji i innych organizowanych zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący te lekcje lub organizujący zajęcia, a za bezpieczeństwo słuchaczy w trakcie przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel dyżurny.
3. Bezpieczne warunki przebywania słuchaczy w szkole regulują odrębne przepisy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami opatrując nimi:
1) świadectwa, duplikaty świadectw i inne druki szkolne w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm,
2) poświadczenie zgodności kopii z oryginałem świadectwa, na każdej stronie,
3) sprostowanie błędów i oczywistych omyłek w treści świadectwa szkolnego promocyjnego,
4) legitymacje szkolne, potwierdzając ich ważność.
5. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku.
6. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają napis: Zespół Szkół w Lipsku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
7. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny przyjęty przez radę pedagogiczną po uwzględnieniu opinii samorządu słuchaczy.
8. Treści zawarte w statucie są zgodne ze statutem ramowym publicznego technikum uzupełniającego.
9. Postanowienia statutu wymagają bieżącej aktualizacji - stosownie do zmian w obowiązujących przepisach.
10. Postulaty zmian statutu proponują członkowie rady pedagogicznej oraz za pośrednictwem dyrektora szkoły samorząd słuchaczy.
11. Zmiany w statucie wprowadza się uchwałami rady pedagogicznej.
12. O wprowadzonych zmianach do statutu informuje się organ prowadzący szkołę.
13. Do obowiązków dyrektora szkoły należy zapoznanie ze statutem słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Roman Krzyżopolski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe