reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/250/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Augustowa przez inne niż Miasto Augustów osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
2. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Augustowa dotującego to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest dany uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej placówce zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 na podstawie zawartego porozumienia.
§ 3. 1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
2. Dotacje dla szkół, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 mają zastosowanie dla zorganizowanych oddziałów przedszkolnych w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 4. Ustala się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w paragrafach 2 i 3:
1) Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) szkołę lub przedszkole przedłoży do Urzędu Miejskiego w Augustowie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów (dzieci).
2) Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:
a) datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola zaś w przypadku szkoły datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
b) określenie planowanej liczny uczniów (dzieci) uczęszczających do placówki,
c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3) Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do 25-ego dnia każdego miesiąca.
4) Co miesiąc do dnia 15. każdego miesiaca podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu - Wydziałowi Edukacji informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5) Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc, z uwzględnieniem danych z pkt 4.
6) Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.
7) Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej placówki.
8) Organ prowadzący przedszkole lub szkołę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w terminie do 20 stycznia następnego roku.
9) Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny Urząd Miejski - Wydział Edukacji dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 i 8 w terminie do 31 stycznia następnego roku.
10) W ramach rozliczenia z pkt 9, w terminie do dnia 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
11) W przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie do dnia 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.
12) Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
§ 5. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli:
1. Upoważnieni pracownicy Urzędu, zwani dalej "kontrolującymi", mogą dokonywać kontroli w przedszkolach oraz szkołach, obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 pkt 4,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 52, poz. 413).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/250/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Miesięczne rozliczenie dotacji.
Liczba uczniów ogółem w miesiącu..................................
Szkoła Podstawowa:
Gimnazjum:
Oddział przedszkolny w szkole:
Przedszkole:
Kwoty dotacji
Kwota przyznanej dotacji w miesiącu .....................................
Kwota otrzymanej dotacji w miesiącu .....................................
Zrealizowane wydatki bieżące w miesiącu ............................
Oświadczam, iż jesteśmy uprawnieni do otrzymywania dotacji zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr…………………….., z dnia……………..
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/250/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Roczne rozliczenie dotacji.
Rodzaje wydatków w roku ..................finansowanych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej szkoły lub placówki) Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji
Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
Remonty
Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
Razem wydatki
Kwota otrzymanej dotacji ogółem
Kwota niewykorzystanej dotacji
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama