Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 139/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 226, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w tym:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 36 zł zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 36 zł zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się dochody o kwotę 91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 10 619 933 zł
2. Plan wydatków ogółem 12 173 933zł
3. Aktualne kwoty w działach, rozdziałach i paragrafach, w których dokonano zmian zawarte są w załącznikach do niniejszego zarządzenia, w których podane są także objaśnienia dokonanych zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

mgr Jan Skindzier
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe