Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 195/09 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 2 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Nr XXII/166/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
§ 1. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Nr XXII/166/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 9 000 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 9 000 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 11 202 019 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 744 381 zł
3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 26 000 złotych, pochodzącą z wolnych środków.
4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 542 362 złotych jest pożyczka
§ 3. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć
Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 2 listopada 2009 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
- Do § 1 Dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących - przeniesień w ramach działu 801 - oświata i wychowanie. Zmniejsza się plan wydatków1) na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Jasionowie ( 9 000 zł ), a zwiększa plan w Zespole Szkół w Kaletniku ( 9 000 zł ).
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe