reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/103/10 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 12 lutego 2010r.

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Milejczycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Milejczycach


Na podstawie art.14a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz.416 , Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz 1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U.Nr 83, poz 693) i art.18 ust.2, pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1586; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; Dz.U z 2005 r.Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U z 2006r.Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) uchwala się co następuje:
§ 1. Utworzyć punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Milejczycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Milejczycach, zwany dalej "punktem".
§ 2. Ustala się organizację punktu przedszkolnego:
1. Siedzibą punktu jest budynek Zespołu Szkół w Milejczycach, ul. Szkolna 2.
2. Organem prowadzącym punkt jest Gmina Milejczyce.
3. Punkt przedszkolny działa od poniedziałku do piątku ( 5 dni w tygodniu).
a) Punkt czynny jest od godziny 8.00 do godziny 13.00.
b) Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
c) Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin może być wydłużony.
4. Terminy przerw w pracy punktu określone są organizacją pracy szkoły podstawowej.
§ 3. Cele i zadania punktu przedszkolnego:
1. W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkola prowadzone jest, co najmniej nauczanie,wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej
2. Na życzenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 letnich.
4. Dopuszcza się organizację zajęć wychodzących poza podstawę programową wychowania przedszkolnego finansowaną w pełnej odpłatności przez rodziców. Rodzaj zajęć będzie uzgadniany z rodzicami i realizowany zgodnie z potrzebami.
§ 4. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego
1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu Gminy.
2. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności:.
a) rekrutacja na dany rok do punktu odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący na zasadach powszechnej dostępności.Ustala się pierwszeństwo przyjęcia do punktu dzieci w wieku 5 lat celem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W dalszej kolejności przyjmowane są:
- dzieci samotnych matek (ojców),
- dzieci rodziców pracujących zawodowo,
- dzieci z rodzin zastępczych,
- dzieci 3 i 4 letnie
3. Dzieci przyjmowane są na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego" czyli specjalnego formularza udostępnionego przez punkt .
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego:
1. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:
- zaspakajania potrzeb dziecka,
- aktywności i indywidualizacji,
- organizacji życia społecznego,
- integracji,
2. W punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
3. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie.
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
a) dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia,
b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),
c) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu,
d) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
e) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.
§ 6. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
a) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje o specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
b) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
c) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),
d) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego (wycieczki).
§ 7. Obowiązki rodziców:
1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego.
2. Rodzic zobowiązany jest w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby.
3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, niezwłoczne zawiadamianie o chorobach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
4. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne.
5. Współdziałanie z nauczycielem prowadzącym punkt w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
6. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.
§ 8. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego punkt przedszkolny:
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Współdziała z rodzicami(prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania rozwoju.
3. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej.
4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje.
5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
6. Korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, rodziców sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
7. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
8. Dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w dzienniku zajęć punktu.
9. Przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.
§ 9. Nadzór nad punktem przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Milejczycach
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.
§ 11. Traci moc uchwała nr XVIII/102/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Milejczycach
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 15 lutego 2010 roku
Przewodniczący Rady

Bogusław Tatarczuk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama