Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/243/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 9, poz. 78, Nr 54, poz. 523, Nr 61, poz. 602, Nr 67, poz. 661, Nr 77, poz. 774, Nr 156, poz. 1700, Nr 165, poz. 1763, Nr 170, poz. 1811, Nr 174, poz. 1840, Nr 180, poz. 1923, Nr 191, poz. 2048, Nr 198, poz. 2152, Nr 199, poz. 2176, Nr 215, poz. 2421, Nr 215, poz. 2435, Nr 220, poz. 2536) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 463.046 zł:
a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 77.000 zł,
b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 9.880 zł,
c) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 281.007 zł,
d) Dz. 801 rozdział 80195 § 2700 o kwotę 59.260 zł,
e) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 20.000 zł,
f) Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 15.899 zł,
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76.135 zł:
a) Dz. 600 rozdział 60095 § 0960 o kwotę 76.135 zł,
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.364.851 zł:
a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.114.740 zł,
b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 40.956 zł,
c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 6.000 zł;
d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 59.260 zł,
e) Dz. 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 54.150 zł,
f) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę 2.600 zł,
g) e) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 20.000 zł,
h) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 30.899 zł,
i) Dz. 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 7.000 zł,
j) Dz. 852 rozdział 85219 § 4270 o kwotę 14.700 zł,
k) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 14.546 zł,
4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.060.000 zł:
a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 80.000 zł,
b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę 280.000 zł,
c) Dz. 900 rozdział 90013 § 6050 o kwotę 700.000 zł,
5) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok:
a) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim- nawierzchnia" ustala się: wartość zadania ogółem w kwocie 1.140.000 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 350.000 zł, planowane wydatki na 2009 r ogółem w kwocie 790.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 790.000 zł - Dz. 600, rozdział 60016,
b) w zadaniu pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)" ustala się : planowane wydatki na 2009 r ogółem w kwocie 7.703.832 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 3.157.790 zł, kredyt bankowy 1.876.703 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.669.339 zł - Dz. 600, rozdział 60016,
c) w zadaniu pn. "Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)" ustala się : wartość zadania ogółem w kwocie 170.260 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 40.260 zł, planowane wydatki na 2009 r ogółem w kwocie 130.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 130.000 zł - Dz. 600, rozdział 60016,
d) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej - SKB" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 89.900 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 85.500 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 62.930 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny) w kwocie 22.570 zł oraz wkład rzeczowy- dokumentacja - 4.400 zł - Dz. 600 rozdział 60095,
e) wykreśla się zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) - SKB" - Dz. 600 rozdział 60095,
f) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej - SKB" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 127.864 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 120.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 89.505 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny) w kwocie 30.495 zł oraz wkład rzeczowy- dokumentacja - 7.864 zł - Dz. 600 rozdział 60095,
g) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 6.500 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 3.500 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 3.500 zł, wkład rzeczowy społecznego komitetu budowy - dokumentacja - 3.000 zł - Dz. 600 rozdział 60095,
h) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 101.000 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 95.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 70.700 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny) w kwocie 24.300 zł oraz wkład rzeczowy- dokumentacja - 6.000 zł - Dz. 600 rozdział 60095,
i) zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego w ramach projektu Trans-BiaLub01 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim" otrzymuje brzmienie: "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego, to jest zestawów poduszek nisko i wysokociśnieniowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim" - Dz. 754 rozdział 75411 § 6620,
j) dodaje się zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim" - wartość zadania i planowane wydatki na 2009 r. ogółem w kwocie 54.150 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 54.150 zł - Dz. 851 rozdział 85111 § 6220,
k) wykreśla się zadanie pn. "Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane" - Dz. 900 rozdział 90013,
6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 57.371.137 zł, plan wydatków wynosi 71.877.175 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 14.506.038 zł stanowią:
a) kredyt w kwocie 8.887.223 zł,
b) wolne środki w kwocie 1.843.679 zł,
c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.775.136 zł.
§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/243/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/243/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/243/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe