Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/158/01 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Suchowoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski


Załącznik do Uchwały Nr
XXXV/221/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU i TURYSTYKI W SUCHOWOLI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, zwany dalej GOKSiT został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.
2. GOKSiT jest instytucją upowszechniania kultury działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu u prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- innych ustaw i przepisów powszechnie obowiązujących i niniejszego Statutu.
§ 2. 1. GOKSiT jest wielofunkcyjną jednostką organizacyjną integrującą pod jednym kierownictwem programowo - organizacyjną działalność w zakresie upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i turystyki.
2. W skład GOKSiT wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli.
§ 3. 1. Siedzibą GOKSiT jest Suchowola, ul. Plac Kościuszki 13.
2. Terenem działania GOKSiT jest Gmina Suchowola.
§ 4. 1. GOKSiT powołuje Rada Miejska w Suchowoli uchwałą.
2. Rada nadaje GOKSiT statut oraz określa jego strukturę.
§ 5. 1. GOKSiT używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli z adresem siedziby: 16-150 Suchowola, ul. Plac Kościuszki 13.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli.
§ 6. 1. Bezpośredni nadzór nad GOKSiT sprawuje Burmistrz Suchowoli.
2. GOKSiT współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Białymstoku i innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz kultury, turystyki, sportu i rekreacji.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 7. GOKSiT realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania edukacji i kultury, rozwoju czytelnictwa, turystyki, sportu i rekreacji.
§ 8. 1. Celem nadrzędnym GOKSiT jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji oraz współtworzenie kultury, a także kształtowanie odpowiednich postaw społeczno - moralnych i patriotyczno - narodowych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży.
§ 9. 1. GOKSiT prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie:
1) edukacji i upowszechniania kultury poprzez:
a) działania w zakresie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki (amatorskiej i profesjonalnej);
b) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, gromadzenie i opracowanie księgozbioru, prowadzenie działalności oświatowej i upowszechnianie wiedzy;
c) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej i folkloru;
d) sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną - promocja twórczości kultury z terenu działania;
e) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działalność w zespołach i kołach zainteresowań, tworzenie warunków do rozwoju autentycznych kreatywnych postaw dzieci i młodzieży, a także przekazywanie i upowszechnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej zrozumienia i świadomego odbioru;
f) organizację kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji dla różnych grup społecznych;
g) inne formy działalności kulturalnej.
2) sportu i rekreacji poprzez:
a) organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego;
b) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania powierzonych gminnych obiektów i urządzeń sportowych;
c) promowanie sportowego stylu życia wśród mieszkańców gminy;
d) współpracę z uczniowskimi klubami sportowymi, szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych.
3) turystyki poprzez:
a) rozpoznawanie, upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy;
b) prowdzenie działań aktywizujących rozwój turystyki;
c) koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi na terenie gminy;
d) promocję walorów eko i agroturystycznych gminy;
4) rozwoju czytelnictwa poprzez działania Biblioteki w zakresie:
a) prowadzenie wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci, czytelni, biblioteki pedagogicznej oraz innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniając szczególnie potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, ludzi starszych i niepełnosprawnych;
b) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
c) prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej, popularyzację książek i czytelnictwa;
d) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
2. Wymienione zadania GOKSiT realizuje poprzez organizowanie:
a) zespołowego uczestnictwa w kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce;
b) wszelkich form edukacji kulturalnej, sportowej i turystycznej;
c) form indywidualnej aktywności twórczej i sportowej;
d) imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych;
e) imprez masowych.
§ 10. 1. GOKSiT może prowadzić odpłatną działalność usługową na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
2. Zakres działalności wymieniowej w ust. 1 obejmuje zasady usług wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Proponowany zestaw usług kulturalnych nie wyczerpuje wszystkich możliwości, które mogą być poszerzone zależnie od posiadanych urządzeń, miejscowych warunków i potrzeb lokalnych z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 11. 1. Całokształtem działalności kieruje i zarządza Dyrektor GOKSiT, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.
3. Powołanie Dyrektora może zostać poprzedzone postępowaniem konkursowym przeprowadzonym przez organizatora w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629 z późn. zm.).
4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Suchowoli.
5. Dyrektor GOKSiT zatrudnia pracowników działalności podstawowej i obsługi w ramach określonych stanowisk ujętych w regulaminie organizacyjnym.
6. W miarę potrzeb w GOKSiT mogą być zatrudnieni specjaliści różnych dziedzin związanych z działalnością GOKSiT.
§ 12. Pracownicy GOKSiT powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 26, poz. 234 z późn. zm.).
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną GOKSiT oraz zakres działania ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej
§ 14. GOKSiT zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
§ 15. 1. GOKSiT gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej GOKSiT jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przeznaczonej przez Radę Miejską w Suchowoli.
§ 17. Plan finansowy GOKSiT zawiera:
1) plan przychodów i kosztów,
2) plan remontów i konserwacji,
3) plan inwestycji.
§ 18. 1. GOKSiT prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Przychodami GOKSiT są:
1) dotacje z budżetu,
2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) darowizny, spadki, zapisy,
5) kredyty bankowe,
6) odsetki bankowe,
7) wpływy z promocji firm i instytucji na imprezach organizowanych przez GOKSiT
8) inne, dozwolone prawem.
§ 19. Uzyskane środki przeznacza się na działalność statutową.
§ 20. Dyrektor GOKSiT przedstawia Burmistrzowi Suchowoli rozliczenie finansowe w terminie:
1) do 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego GOKSiT za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
2) do 28 lutego następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania działalności GOKSiT
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 21. Niniejszy statut może być zmieniany w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski


Załącznik Nr 1
do Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Suchowoli


ZESTAW ODPŁATNYCH USŁUG KULTURY ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SUCHOWOLI
1) W zakresie upowszechniania kultury:
- spektakle, koncerty i występy zespołów profesjonalnych i amatorskich,
- wypożyczanie prasy, dzieł sztuki,
- organizację programów artystycznych na zlecenie,
- prowadzenie ognisk artystycznych (muzyczne, taneczne, plastyczne, komputerowe),
- wpływy z biletów kinowych.
2) W zakresie upowszechania nauki i wiedzy:
- zlecona organizacja spotkań, odczytów, prelekcji oraz cyklicznych i popularno - naukowych filmów oświatowych,
- kursów języków obcych,
- zlecona organizacja pokazów (mody, sprzętu godpodarstwa domowego i inne),
- wydawanie gazety,
- umożliwianie korzystania z Internetu.
3) W zakresie rozrywki, wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu:
- klubo - kawiarnia,
- realizacja imprez zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
- zabawy, wieczorki taneczne, dyskoteki,
- wycieczki, kuligi, ogniska,
- imprezy rozrywkowo - wypoczynkowe,
- kursy tańca,
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu, który znajduje się w GOKSiT w tym sprzętu sportowego i turystycznego,
- inne (wypożyczalnia naczyń, ksero, sprzętu muzycznego).
4) W zakresie działalności organizacyjnej:
- wynajem pomieszczeń,
- obsługa imprez, wykonywanie dekoracji,
- inne.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe