Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 151/09 Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowychw tym:
1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 160 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 160 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 10 815 856 zł
2. Plan wydatków ogółem 12 369 856 zł
3. Aktualne kwoty w działach, rozdziałach i paragrafach, w których dokonano zmian zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia, w którym podane są także objaśnienia dokonanych zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

mgr Jan Skindzier
Załącznik do Zarządzenia Nr 151/09
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do Zarz. Nr 151 z 30.11.09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe