| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/184/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165, art 166, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79. poz 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały
§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/147/09 z dnia 13 marca 2009r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do Uchwały
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi ogółem 14 777 784 zł
2. Plan wydatków ogółem 14 873 349 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1 465 438zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1 369 873zł.
5. Deficyt budzetowy wynosi - 95 565zł.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zwiększyć dochody Zwiększyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
010 01095 2010 137 952 010 01095 4430 137 952
756 75618 0480 4 280 851 85154 4210 3 280
4300 500
4610 500
852 85213 2010 195 852 85213 4130 195
852 85214 2030 9 795 852 85214 3110 9 795
852 85228 2010 9 384 852 85228 4300 9 384
852 85295 2030 20 000 852 85295 3110 20 000
Ogółem 181 606 Ogółem 181 606
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda
UZASADNIENIE
Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków
1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 40 % zapotrzebowania,
2. Nadwyżka dochodów za sprzedaż alkoholi w kwocie - 4 280 zł , na wydatki - 4 280 zł
3. 3. Dotacja do OPS na składki ubezpieczenia zdrowotne.
4. 4. Dotacja na zasiłki okresowe
5. 5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
6. 6. Dodacja na dożywianie dla dzieci
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zmniejszyć dochody Zmniejszyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
852 85213 2030 120 852 85213 4130 120
852 85214 2030 63 000 852 85214 3110 63 000
Ogółem 63 120 Ogółem 63 120
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda
UZASADNIENIE
Uzasadnienie w planie dochodów i wydatków
1. W/g decyzji z PUW zmniejszenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zmniejszyć wydatki Zwiększyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
600 60017 6050 1 200 600 60016 6050 1 200
700 70005 4400 1 000 700 70005 4610 1 000
750 75023 4410 5 000 750 75023 4210 6 000
75023 4700 2 000 75023 4270 13 000
75023 4740 2 000 75023 4300 150
75095 3030 4 400 75023 4440 671
710 71004 4300 20 372 75075 4350 400
754 75412 4210 296 754 75412 4430 296
756 75647 4100 4 000 75412 4440 30
801 80101 4210 1310 756 75647 3030 4 000
80101 4240 3 500 801 80101 4170 500
80101 4350 750
80110 4140 1 700 801 80101 4260 1850
80113 4300 58209 80101 4270 1810
80113 4140 324 80101 4300 2038
80113 4210 676 80101 4410 300
80113 4280 150 80110 4260 1 300
80146 4410 66 80110 4280 400
80148 4140 810 80146 4300 66
851 85154 4260 10 80148 4210 805
852 85214 3110 2 116 80148 4280 5
85219 4010 1 000 80195 4440 62
85219 4110 125
85219 4120 260 854 85401 4210 324
85228 4300 1 824 921 92109 6050 10 000
85295 3030 653 92120 6050 5 000
853 85395 4438 1 854 85401 4010 1400
854 85401 4140 324 801 80101 4010 17 462
900 90095 6050 5 000 80101 4110 2 850
80101 4120 463
80110 4010 8 790
80110 4110 1 328
80110 4120 216
851 85154 4370 10
852 85202 4330 383
852 85219 4170 1 000
852 85214 4170 525
85214 4300 1 591
85219 4210 2 140
85219 4410 100
85219 4700 239
853 85395 4218 1
600 60095 6050 5 000
900 90017 6210 23 790
900 90003 4440 581
Ogółem 119 076 Ogółem 119 076
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda
UZASADNIENIE
Uzasadnienie w planie wydatków
1. Zmniejsza się wydatki na drogach o kwotę - 1 200 zł i przenosi na wydatki inwestycyjne związane z projektowaniem drogi ul. Fr. Zabielskiego, Jaćwieska, Stańki, Wawra.
2. Zmniejsza się wydatki - opłata za utrzymanie pomieszczenia na ul Fr Zabielskiego o kwotę 1 000 zł i przenosi na wydatki związane z ogłoszeniem w prasie o przetargu.
3. Zmniejsza się wydatki w administracji - podróże służbowe o kwotę - 5 000 zł; koszty szkoleń - 2 000 zł; zakup artykułów papierniczych - 2 000 zł, diety sołtysów za udział w sesji- 4 400 zł łączna kwota - 13 400 zł - kwotę tę przeznacza się : 13 000 zł- wymiana okien w budynku Urzędu, i 400 zł - modernizacja strony internetowej um rajgrod.
4. Zmniejsza się wydatki na usługach - dowóz dzieci -47 509 zł i przeznacza się na : sporządzenie dokumentacji na remont i docieplenie e świetlicy w Rajgrodzie- 10 000 zł; sporządzenie dokumentacji na odnowienie dachu i elewacji zewnętrznej na kapliczce w Czarnejwsi - 5 000 zł ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi do szkół i gimnazjum w związku z dopłata związaną z wyrównaniem do średniego wynagrodzenia poszczególnych grup nauczycieli i tak:
- SzP Bełda 3 658 + 553 + 90
- SzP Rajgród 2607+394+64
- SzP Rydzewo- 5468+826+134
- Sz.P Woznawieś- 7129+1077+175
- Gimnazjum 8790+1328+216
W Szkole Podstawowej w Rajgrodzie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 400 zł i przenosi na wynagrodzenia do świetlicy tę samą kwotę .
5. Pozostałe przeniesienia dotyczą zmian w planie finansowym OPS
6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł - budowa targowicy i przenosi na wydatki inwestycyjne związane z budowa parkingu.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 R.
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Wydatki Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata do budżetu
dotacje z budżetu*** w tym:
§ 2650 na inwestycyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Zakłady budżetowe 17 834 1 913 649 132 339 132 339 290 791 1 889 823 0 41 660 x
z tego:
1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie 17 834 1 913 649 132 339 132 339 290 791 1 889 823 41 660 x
II Dochody własne jednostek budżetowych 21 204 209 298 0 x x 230 383 x 119
z tego: 0
Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie 6 931 116 726 x x 123 566 x 91
Gimnazjum w Rajgrodzie 14 273 92 572 x x 106 817 x 28
Ogółem 39 038 2 122 947 132 339 132 339 290 791 2 120 206 41 779
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »