| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działajączej na terenie Gminy Czyżew_Osada będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 168,, poz. 1323)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czyżew-Osada dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sposób jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
2.Tryb postępowania o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, określa się w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/178/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 24 lutego 2010 r.
Regulamin postępowania o udzielenie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Czyżew-Osada
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czyżew-Osada,
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Czyżew-Osada,
3) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czyżew-Osada,
4) spółce wodnej - należy przez to rozumieć podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, niedziałający w celu osiągnięcia zysku i mający wśród swoich zadań statutowych realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadań, o których mowa w art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne.
§ 2. Spółka wodna działająca na terenie gminy może otrzymywać pomoc finansową z budżetu gminy w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych położonych na terenie gminy.
§ 3.
1. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w § 2 pochodzić będą z budżetu gminy.
2. Łączna kwota dotacji dla spółki wodnej ustalana będzie każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej i uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy.
3. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.
§ 4. Brak treści
1. Dotacje na realizację zadań objętych uchwałą przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia 15 października roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane o spółce wodnej ubiegającej się o pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania określonego w § 2, w tym zakres jej działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, informację o posiadanych zasobach finansowych wskazujących możliwość wykonania zadania,
2) szczegółowy opis zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość oczekiwanej dotacji z budżetu gminy.
5.Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,
2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
4) wyciąg rachunku bankowego wnioskodawcy, potwierdzający posiadanie wkładu własnego.
6. Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty pomocne do jego rozpatrzenia.
7. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.
9. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację na realizację zadania określonego w § 2 uwzględnia się:
1) możliwości finansowe gminy,
2) ujęcie zadania w budżecie gminy,
3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może stanowić podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu bądź w uchwale budżetowej.
§ 5. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy bądź wprowadzenia do niej zmian, wójt podaje do publicznej wiadomości wykaz zadań określonych w § 2 niniejszego regulaminu oraz wielkość przyznanych na ten cel dotacji.
§ 6.
1. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji na realizację zadania określonego w § 2 jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy, a następnie zawarcie umowy.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłuższy jednak niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
3. Umowa dotacji zawiera dane wynikające z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej określa wójt w umowie dotacji.
§ 7. Brak treści
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wójt może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów, niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac, które określi w umowie dotacji.
3. Spółka wodna zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia zadania zgodnie z ust. 1 i 2 w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto gminy w terminie nie później niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.
5. Spółka wodna nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na konto gminy wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowej, liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta gminy do dnia zwrotu na konto budżetu gminy.
§ 8.
1. Wójt bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.
2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie wójta, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.
Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umową;
2) udokumentowanie realizowanego zadania;
3) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu gminy.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5.Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, wójt ma prawo do:
1) wezwania podmiotu do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9. 1. Dotacja określona w § 2 będzie przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy spółki wodnej w terminach określonych w umowie.
§ 10.
1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji określonej w § 2 wójt przedstawia radzie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji wójt podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za dany rok budżetowy.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/178/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej z budżetu Gminy Czyżew-Osada
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/178/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

S P R A W O Z D A N I E z wykorzystania pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej spółce wodnej z budżetu Gminy Czyżew-Osada
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »