Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 marca 2010r.

do porozumienia Nr SR/1/2010

Tekst pierwotny

z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (zwanym dalej "porozumieniem") zawarty pomiędzy:
Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Suwalskiego, w osobach: Szczepana Ołdakowskiego - Starosty Suwalskiego, Witolda Kowalewskiego - Wicestarosty Suwalskiego, przy kontrasygnacie: Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem prowadzacym"
a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: Józefa Gajewskiego - Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie: Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta; zwanym w dalszej treści pozorumienia "Powiatem dotującym"
§ 1. §2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
"1. Powiat dotujący przekaże Powiatowi prowadzącemu dotację celową w wysokości 1.063.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) na wydatki bieżące Urzędu Pracy w 2010 roku.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach Kredyt Bank S.A. O/Suwałki Nr 77 1500 1719 1217 1002 2466 0000 w ratach:
1) pierwsza rata w wysokości 177.500,00 zł w terminie do dnia 26 lutego 2010 r.
2) kolejne 9 rat w terminie do 17-go każdego miesiąca w wysokości 88.750,00 zł,
3) ostatnia 11 rata w terminie do 17 grudnia 2010 r. w wysokości 86.750,00 zł."
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w 5 egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PODMIOT PROWADZĄCY

PODMIOT DOTUJĄCY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe