reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/185/09 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czeremcha na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.367.970 zł, z tego : - bieżące w wysokości 8.265.810.zł, - majątkowe w wysokości 4.102.160 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.563.923 zł, z tego : - bieżące w wysokości 7.541.280 zł, - majątkowe w wysokości 7.022.643 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 36.000 zł, 2) celową w wysokości - 10.000. zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 10.000. zł,
§ 4. Brak treści
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.206.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr2
§ 5. Brak treści
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.195.953. zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.899.000 zł,
2) wolnych środków w kwocie - 296.953 zł
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.886.953 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 691.000 zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 3)
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.899.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 691.000 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.500.000 zł
§ 8. Brak treści
1. Ustala się dochody w kwocie 35.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Brak treści
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
a) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 385.000. zł, koszty - 385.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 135.000 zł; wydatki - 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 
§ 11. Brak treści
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 12.000 zł,
2) wydatki - 15.000. zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 
§ 12. Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 50.000. zł .
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Treść Rozdział § Plan na 2010rok Dochody majątkowe Dochody zadania zlecone gminie Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.970.160 3.677.660 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 3.967.660 3.677.660 Wpływy z usług 0830 290.000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6298 3.677.660 3.677.660 Pozostała działalność 01095 2.500 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 2.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 0 Dział 600 - Transport i łączność 289.500 289.500 Drogi publiczne gminne 60016 289.500 289.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ 6330 281.500 281.500 Dotacje celowe otrzymane powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/ umów /między jest 6620 8.000 8.000 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 201.200 80.000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 130.200 Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 50.000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 80.000 80.000 Pozostała działalność 70095 71.000 Wpływy z usług 0830 70.000 Pozostałe odsetki 0920 1.000 Dział 710 - Działalność usługowa 2.000 Cmentarze 71035 2.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 2.000 Dział 750 - Administracja publiczna 66.100 64.000 Urzędy wojewódzkie 75011 64.000 64.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 64.000 64.000 Urzędy gmin 75023 2.100 Wpływy z różnych dochodów 0970 2.100 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 645 645 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 645 645 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 645 645 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.381.151 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 800 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 800 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 922.761 Podatek od nieruchomości 0310 866.000 Podatek rolny 0320 2.753 Podatek leśny 0330 45.229 Podatek od środków transportowych 0340 7.779 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 1.000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 353.827 Podatek od nieruchomości 0310 204.280 Podatek rolny 0320 76.478 Podatek leśny 0330 24.069 Podatek od środków transportowych 0340 3.300 Podatek od spadków i darowizn 0360 6.000 Podatek od posiadania psów 0370 700 Wpływy z opłaty targowej 0430 12.000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 25.000 Wpływy z różnych opłat 0690 1.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 1.000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 45.500 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 10.000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 35.000 wpływy z innych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw 0490 500 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 1.058.263 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 1.038.263 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 20.000 Dział 758 - Różne rozliczenia 4.171.714 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 2.601.443 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.601.443 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 1.565.271 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1.565.271 Różne rozliczenia finansowe 75814 5.000 Pozostałe odsetki 0920 5.000 Dział 852 - Pomoc społeczna 1.150.500 896.000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 898.500 895.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 895.000 895.000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3.500 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 9.000 1.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 1.000 1.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) 2030 8.000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 147.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) 2030 147.000 Zasiłki stałe 85216 41.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) 2030 41.000 Ośrodki pomocy społecznej 85219 55.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) 2030 55.000 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 Pozostała działalność 90095 80.000 Wpływy z usług 0830 80.000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000 55.000 Domy i ośrodki kultury świetlice kluby 92109 55.000 55.000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6298 55.000 55.000 Razem dochody 12.367.970 4.102.160 960.645 -dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 960.645 zł ; -dochody z tytułu realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 283.500 zł , -dochody z tytułu realizacji zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000 zł
§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela TREŚĆ Rozdział § Plan na 2010 Wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone Gminie Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo 6.072.572 5.983.125 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 6.069.372 5.983.125 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 3.000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 129.830 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 9.000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 20.100 Składki na fundusz pracy 4120 3.300 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10.000 Zakup energii 4260 70.000 Zakup usług remontowych 4270 3.000 Zakup usług zdrowotnych 4280 370 Zakup usług pozostałych 4300 8.600 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 600 Podróże służbowe krajowe 4410 400 Różne opłaty i składki 4430 4.000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5.500 Podatek od nieruchomości 4480 105.000 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 10.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 3.677.660 3.677.660 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 2.305.465 2.305.465 Izby rolnicze 01030 2.000 Różne opłaty i składki 2850 2.000 Pozostała działalność 01095 1.200 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4500 1.200 Dział 600-Transport i łączność 835.250 815.250 Drogi publiczne powiatowe 60014 145.000 145.000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 145.000 145.000 Drogi publiczne gminne 60016 690.250 670.250 Zakup usług remontowych 4270 20.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 670.250 670.250 Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 135.013 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 13.000 Zakup usług pozostałych 4300 9.300 Różne opłaty i składki 4430 1.500 Podatek od nieruchomości 4480 2.200 Pozostała działalność 70095 122.013 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.500 Zakup energii 4260 1.200 Zakup usług remontowych 4270 32.513 Zakup usług pozostałych 4300 80.000 Podatek od nieruchomości 4480 6.800 Dział 710- Działalność usługowa 7.000 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 5.000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5.000 Cmentarze 71035 2.000 Zakup usług pozostałych 4300 2.000 Dział 720 - Informatyka 518 518 Pozostała działalność 72095 518 518 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6639 518 518 Dział 750- Administracja publiczna 1.335.332 64.000 Urzędy wojewódzkie 75011 105.600 64.000 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 200 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 76.020 54.450 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5.800 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11.650 8.222 Składki na fundusz pracy 4120 1.900 1.328 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000 Zakup usług pozostałych 4300 4.330 Podróże służbowe krajowe 4410 400 Różne opłaty i składki 4430 200 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2.200 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 1400 Rady gmin 75022 61.500 Różne wydatki na rzecz osób .fizycznych 3030 55.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.500 Podróże służbowe krajowe 4410 100 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 2.900 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 1.000 Urzędy gmin 75023 1.138.232 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 5.000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 700.600 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 54.000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 111.000 Składki na fundusz pracy 4120 18.000 Wpłaty na PFRON 4140 19.732 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 45.000 Zakup energii 4260 16.000 Zakup usług remontowych 4270 1.000 Zakup usług zdrowotnych 4280 2.000 Zakup usług pozostałych 4300 60.000 Zakup usług dostępu do sieci internet 4350 5.000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 5.000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 12.000 Podróże służbowe krajowe 4410 12.000 Różne opłaty i składki 4430 6.000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 28.000 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 15.000 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 5.000 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 15.400 promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 10.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5.000 Zakup usług pozostałych 4300 5.000 Pozostała działalność 75095 20.000 Różne opłaty i składki 4430 20.000 Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 645 645 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 645 645 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 645 645 Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.500 Komendy powiatowe Policji 75405 4.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.000 Straż graniczna 75406 4.000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3000 4.000 Ochotnicze Straże Pożarne 75412 33.000 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 3.000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15.200 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.000 Zakup energii 4260 3.000 Zakup usług pozostałych 4300 3.800 Różne opłaty i składki 4430 4.000 Obrona cywilna 75414 1.500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 300 Podróże służbowe krajowe 4410 200 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1.000 Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29.000 Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 29.000 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 27.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400 Zakup usług pozostałych 4300 900 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 700 Dział 757- Obsługa długu publicznego 120.000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 120.000 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek 8110 120.000 Dział 758- Różne rozliczenia 46.000 Rezerwy ogólne i celowe 75818 46.000 Rezerwy 4810 46.000 Dział 801- Oświata i wychowanie 2.836.842 Szkoły podstawowe 80101 1.316.119 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 49.898 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 844.334 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 65.000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 145.378 Składki na fundusz pracy 4120 23.295 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 57.000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 12.000 Zakup energii 4260 20.000 Zakup usług remontowych 4270 12.000 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000 Zakup usług pozostałych 4300 15.000 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1.500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 3.000 Podróże służbowe krajowe 4410 2.000 Różne opłaty i składki 4430 3.000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 48.714 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 2.000 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2.500 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.000 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 4.500 Przedszkola 80104 320.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2510 320.000 Gimnazja 80110 1.034.656 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. 3020 47.200 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 674.731 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 51.000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 117.630 Składki na fundusz pracy 4120 18.850 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 36.000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 5.000 Zakup energii 4260 9.000 Zakup usług remontowych 4270 3.000 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.500 Zakup usług pozostałych 4300 10.000 Zakup usług dostępu do sieci internet 4350 1.500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 2.500 Podróże służbowe krajowe 4410 1.000 Różne opłaty i składki 4430 2.000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 43.745 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 1.500 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2.000 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 2.000 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 2.500 Dowożenie uczniów do szkół 80113 128.600 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 300 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 81.000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5.800 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 13.000 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.100 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9.000 Zakup usług remontowych 4270 2.000 Zakup usług zdrowotnych 4280 300 Zakup usług pozostałych 4300 5.000 Podróże służbowe krajowe 4410 100 Różne opłaty i składki 4430 6.000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4.000 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 11.367 Zakup usług pozostałych 4300 3.000 Podróże krajowe służbowe 4410 3.000 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 5.367 Pozostała działalność 80195 26.100 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 500 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 25.600 Dział 851- Ochrona zdrowia 38.800 Publiczna służba krwi 85143 1.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000 Zwalczanie narkomanii 85153 1.000 Zakup usług pozostałych 4300 1.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 35.000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 11.400 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.600 Zakup środków żywności 4220 15.000 Zakup usług pozostałych 4300 7.000 Pozostała działalność 85195 1.800 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.800 Dział 852- Pomoc społeczna 1.370.678 896.000 Domy pomocy społecznej 85202 3.000 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 3.000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 898.500 895.000 Świadczenia społeczne 3110 865.000 865.000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 16.930 13.430 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1.382 1.382 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6.700 6.700 Składki na Fundusz Pracy 4120 450 450 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.000 2.000 Zakup usług pozostałych 4300 1.000 1.000 Zakup usług dostępu do sieci internet 4350 900 900 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1.100 1.100 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1.000 1.000 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 2.038 2.038 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 9.000 1.000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 9.000 1.000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 200.000 Świadczenia społeczne 3110 200.000 Dodatki mieszkaniowe 85215 35.000 Świadczenia społeczne 3110 35.000 Zasiłki stałe 85216 41.000 Świadczenia społeczne 3110 41.000 Ośrodki pomocy społecznej 85219 148.000 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 200 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 107.800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 8.500 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17.900. Składki na Fundusz Pracy 4120 2.850 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.800 Zakup usług zdrowotnych 4280 200 Zakup usług pozostałych 4300 2.000 Podróże służbowe i krajowe 4410 300 Różne opłaty i składki 4430 650 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3.300 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2.000 Pozostała działalność 85295 36.178 Świadczenia społeczne 3110 36.178 Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 822 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 822 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 822 Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 167.478 Świetlice szkolne 85401 167.478 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 3.617 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 121.876 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11.000 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 21.000 Składki na Fundusz Pracy 4120 3.350 Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 4440 6.635 Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 778.130 79.000 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 130.500 Zakup energii 4260 110.000 Zakup usług pozostałych 4300 20.500 Pozostała działalność 90095 647.630 79.000 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 10.000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 294.500 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 22.000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 47.700 Składki na fundusz pracy 4120 7.700 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 87.730 Zakup energii 4260 3.500 Zakup usług remontowych 4270 3.000 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.500 Zakup usług pozostałych 4300 31.000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 1.200 Różne opłaty i składki 4430 5.000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 15.000 Podatek od nieruchomości 4480 14.000 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 4.800 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 20.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 79.000 79.000 Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389.750 144.750 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 334.750 144.750 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 190.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 55.000 55.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 89.750 89.750 Biblioteki 92116 52.500 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2480 52.500 Pozostała działalność 92195 2.500 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 2.500 Dział 926-Kultura fizyczna i sport 60.640 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 60.640 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 45.000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 12.000 Zakup usług pozostałych 4300 3.640 RAZEM 14.563.923 7.022.643 960.645 -wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 960.645 zł -wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 283.500 zł -wydatki z tytułu realizacji zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 146.840 zł
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/185/09
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

wydatki wieloletnie 2010 plan korekta
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/185/09
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

uchwała w sprawie budzetu i załaczniki
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama