Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/231/09 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o 211.452 zł oraz zmniejszyć dochody o 194.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 321.682 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 304.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.409.610 zł; w tym dochody bieżące 15.605.586 zł i dochody majątkowe 804.024 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 20.142.047 zł; w tym wydatki bieżące 15.544.398 zł i wydatki majątkowe 4.597.649 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 3.732.437 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne w 2009 r.),
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): przychody - 1.932.000 zł, wydatki - 1.897.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Wiesław Jarmusik
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne o 138.496 zł oraz o 1 zł zwiększono dotację na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. Zwiększono wpływy z dzierżawy w Rolnictwie i łowiectwie o 1.720 zł, wpływy z Opłaty eksploatacyjnej - odsetki o 50 zł. Na Drogach gminnych zmniejszono dochody o 10.020 zł, w tym 10.000 zł dofinansowania budowy drogi dojazdowej w Rakowiczach. W Turystyce zmniejszono dochody o 55 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej o 1.279 zł. Wpływy z Podatków zwiększono o 96.502 zł, a zmniejszono o 8.520 zł. Otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 12.225 zł i rezerwę subwencji ogólnej w kwocie 43.860 zł. Zwiększono odsetki od zgromadzonych środków o 16.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 7.626 zł, a zmniejszono o 29.700 zł. Wprowadzono przyznane środki na dokształcanie młodocianych pracowników 33.468 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dochody o 6.200 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikłe ze zmian dotacji i środki na dokształcanie młodocianych pracowników 33.468 zł. W Rolnictwie i łowiectwie dokonano przesunięcia wydatków o 1 zł w związku z modernizacją MGOK w Lipsku w ramach PROW. Zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na remont chodników przy ul. Batorego w Lipsku - 81.454, zgodnie z umową. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 147.886 zł. W Turystyce zwiększono wydatki o 1.000 zł, w Administracji publicznej zwiększono wydatki o 23.000 zł, a zmniejszono o 780 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 3.000, a zmniejszono wydatki o 60.500 zł, w tym 60.000 zł na zakup samochodu gaśniczego do OSP w Krasnem. Zwiększono wydatki na Pobór podatków o 3.600 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 36.999 zł, w tym 3.500 zł na rozbudowę monitoringu w ZSS w Lipsku, a zmniejszono o 1.621 zł. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 2 zł wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków o 4.991 zł, w tym 791 zł na zadania zlecone. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 100 zł, a zmniejszono o 23 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 50.000 zł. Zwiększono dotację podmiotową dla MGOK w Lipsku o 1.000 zł. Dokonano zwiększenia dotacji dla Domu Kultury, a zmniejszono dla Biblioteki o 16.634 zł.
Zaktualizowano załączniki inwestycyjne, załącznik odnośnie zadań zleconych, dotacji dla innych jst, dotacji i wydatków realizowanych na podstwie umów z innymi jst, dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz załącznik dotyczący dotacji dla instytucji kultury.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009R.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2022*
*OBEJMUJE TAKŻE ZADANIA, KTÓRE NALEŻAŁO WYKAZAĆ W WPI ZE WZGLĘDU NA WYMOGI STAWIANE PRZEZ PODMIOTY, U KTÓRYCH BĘDĄ SKŁADANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.
DOCHODY
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:
Dz. 750 rozdz. 75011§ 0690 - 5 000
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 - 2 000
Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 - 1 000
WYDATKI
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU
Dział Rozdz. § Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego:
Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzenia dotacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 60013 - 68.546 68.546 68.546 - - 68.546 -
600 60014 - 1.089.169 1.089.169 - - - - 1.089.169
750 75095 - 88.316 88.316 - - - - 88.316
853 85311 - 1.200 1.200 1.200 - - 1.200 -
Ogółem: 1.247.231
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.
Dział Rozdział § Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego
Wydatki majątkowe
1 2 3 4 5 6
600 60016 6630 75.000 116.728 116.728
754 75412 2710 4.000 4.000 -
926 92601 6630 333.000 1.166.400 1.166.400
Ogółem: 1.287.128 1.283.128
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 R.
L.p. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Dotacje na
inwestycje
Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
ogółem w tym: Ogółem W tym: wpłata
do budżetu
dotacje z budżetu w tym:
§ 265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Zakład budżetowe 123.145 1.932.000 100.000 100.000 90.000 1.897.800 - 157.345 X
1. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lipsku
123.145 1.932.000 100.000 100.000 90.000 1.897.800 - 157.345 X
II. Gospodarstwa pomocnicze - - - x - - - - X
III. Dochody własne jednostek
budżetowych
- - - x x - x - -
Ogółem: 123.145 1.932.000 100.000 100.000 90.000 1.897.800 - 157.345 X
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.
L.p. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1. 921 92109 2480 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 496 534
2. 921 92116 2480 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku 69.816
Ogółem: 566.350
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe