Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/166/09 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.586.339,00 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 11.586.201,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 2.000.138,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.604.984,00 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 10.765.477,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 3.839.507,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 90.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Ustala się:
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.867.138 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.018.645,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.018.645,00 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 881.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.200.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.018.645,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 481.355,00 zł.
§ 8. Ustala się:
1. dochody w kwocie 37.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. przychody - 20.200,00 zł,
2. wydatki - 20.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 3,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Mieczysław Warpechowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Tabela nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Tabela Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXI/166/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 6
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe