Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/308/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art.68 ust.1 pkt 10 w związku z ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335, Nr 42, poz.340, Nr 98, poz.817, Nr 161, poz.1279, Nr 161, poz.1281, Nr 206, poz.1590), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:
§ 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części osobie, o której mowa w art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, stosuje się bonifikatę w wysokości 90% od ceny tej nieruchomości lub jej części.
§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, określonej w § 1, jest jednorazowa zapłata przez nabywcę całej ceny sprzedaży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe