Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/246/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.
§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik do uchwały Nr LX/246/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 25 marca 2010 r.
REGULAMIN
w sprawie określenia stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum - prowadzone przez gminę Stawiski;
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;
§ 2. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".
§ 3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;
4) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;
5) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. Jednakże, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
§ 4. Dodatek przysługuje w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, w wysokości:
1) 1 - 2 osoby - 40,00 zł,
2) 3 i więcej osób - 70,00 zł.
§ 5. Do osób, o których mowa w § 4 regulaminu zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i niepracujące dzieci, będące uczniami lub studentami, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia 25 roku życia, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
§ 6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 4 regulaminu. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
§ 9. Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Burmistrz Stawisk, a wicedyrektorowi i pozostałym nauczycielom dyrektor szkoły.
§ 10. Dodatek wypłacany jest miesięcznie z dołu.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe