Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 4/2010 Rady Miasta Supraśl

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", z dniaa Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58 NIP: 542-030-43-18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Wiktora Grygiencza przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej Skarbnika Gminy, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".
§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących miejscowościach: Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Henrykowo.
§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe, o których mowa w § 1, wg wyboru rodziców (w miarę posiadanych miejsc).
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 602 zł (słownie: sześćset dwa złote) miesięcznie za każde dziecko,
2) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XX/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2005 r., a opłatą wnoszoną przez rodziców, określoną w § 3 ust. 3a i 3b tej uchwały, tj.:
a) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł netto miesięcznie:
- -14% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jedno dziecko,
- -12% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko,
b) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł netto miesięcznie:
- -14% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 10 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jedno dziecko,
- -12% minimalnego wynagrodzenia za pracę - 10 zł gdy ze świadczeń przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko.
2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według zadeklarowanego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.
§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.
§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w jego treści.
2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r. do dnia 31 sierpnia 2011r.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Supraśl
Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski
Skarbnik Miasta

mgr Stanisława Kozłowska
Burmistrz Supraśla

inż. Wiktor Grygiencz
Skarbnik

mgr Lucyna Majewska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe