Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/160/09 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420,) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 43, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.855.100 zł, w tym:
- dochody bieżące 10.602.600 zł
- dochody majątkowe 252.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.660.100 zł, w tym:
- wydatki bieżące 9.230.100 zł
- wydatki majątkowe 4.430.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (4 - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.805.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 2.555.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 250.000 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 3.205.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 400.000 zł stanowi załącznik nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
- ogólną w wysokości - 50.000 zł
- na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 40.000 zł
§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.182.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 3.000 zł
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.300 zł i wydatki w kwocie 1.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii .
§ 7 1. Dotacje przedmiotowe dla Spółki wodnej "Tłoczewka"
- z tytułu dopłaty do konserwacji urządzeń melioracyjnych - 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 181.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 81. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
1) przychody - 9.000 zł,
2) wydatki - 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.805.000 zł;
3) sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 400.000 zł;
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.815.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Radziszewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu gminy na 2010 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetu gminy w 2010 roku
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe