Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXXI/175/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie w 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 215, poz. 1664) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 184 312 zł.
- dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 154 673 zł
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 29 639 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 184 312 zł
- dział 720 rozdział 72095 § 6050 o kwotę 15 000 zł
- dział 801 rozdział 80195 § 6059 o kwotę 14 639 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 9 673 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 40 000 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 15 000 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 90 000 zł
§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 141 779 zł, a plan wydatków 35 757 779 zł.Deficyt budżetowy w kwocie 616 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. W budżecie miasta na 2010 rok przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/169/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. wprowadza się zmiany polegające na:
1) Załącznik Nr 1 pn. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 pn. "Zadania inwestycyjne na rok 2010" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 3 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności" otrzymuje zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
4) Uchyla się § 11 Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/169/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budzetu miasta na 2010 r. oraz załącznik Nr 9 do tejże uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXXI/175/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 17 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

objaśnienia do zmian w budżecie
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXXI/175/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 17 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXXI/175/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 17 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXXI/175/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 17 lutego 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe