reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/213/10 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.211, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240,) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków.
1) Zwiększyć wydatki - zadanie własne o kwotę 62.000,-
Dział 600 - rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 30.000,-
Dział 630 - rozdz. 63095 § 6050 o kwotę 23.000,-
Dział 926 - rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 9.000,-
2) Zmniejszyć wydatki - zadanie własne o kwotę 23.000,-
Dział 630 - rozdz. 63095 § 4300 o kwotę 23.000,-
§ 2. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2010 roku", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. dodaje się załącznik Nr 10 " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 6.
1) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 8.736.000 zł.
b) Plan wydatków ogółem 9.298.000 zł.
2) Deficyt budżetu gminy w kwocie 562.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
a) z wolnych środków w kwocie 222.000 zł.
b) z kredytów w kwocie 340.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/213/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Kwota
I Przychody - ogółem 837.788,-
w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacjimajątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowychwyemitowanych przez gminę

-
222.000,-
615.788,-
-
-
-
-
II Rozchody - ogółem 275.788,-
w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych

158.500,-
117.288,-
-
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/213/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Koszty poniesione do 31.12.2009 Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. 600 60016 Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce 228.040 11 040 217.000 217.000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
2 600 60016 Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr1508B, przejście przez m.Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011 2.500.000 0 2.500.000 285.000 340.000 1.875.000B URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
3. 600 60016 Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna,podział geodezyjny 2005-2010 79 000 7 000 72 000 72 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
4. 801 80104 Zakup zmywarki 7 000 0 7 000 7 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
5. 900 90001 Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki 1.025.448 20.000 1.005.448 142.757 0 245.000A 617.691 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
6. 900 90015 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż 57 338 52 338 5 000 5 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
7. 801 80104 Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych 809.238 0 10 000 10 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
8. 630 63095 Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi - dokumentacja techniczna 512 120 0 23 000 23 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
Ogółem 5 218 184 90 378 3 839 448 761 757 340.000 2.120.000 617.691 X
A. Inne źródła (wpłaty ludności 245.000)
B Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.250.000 oraz z budżetu powiatu 625.000zł)
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/213/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe . Koszty poniesione do końca2009 Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania 2011 r. 2012 r.
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 801 80104 Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych 809.238 0 10 000 10 000 0 0 0 799238 0 Urząd Miejski w Surażu
2. 630 63095 Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi - dokumentacja techniczna 512 120 23 000 23 000 0 0 0 304900 184220 Urząd Miejski w Surażu
Ogółem 1 321 358 0 33 000 33 000 0 0 0 1104138 184220
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/213/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.
Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 39.000zł. W rozdziale: 60016 Drogi gminne o kwotę 30.000zł na zimowe utrzymanie dróg, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 9.000zł. na zatrudnienie animatora na boisku ORLIK 2012. Wydatki pokryte zostaną wolnymi środkami. Dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 63095 Pozostała działalność kwotę 23.000zł. - wprowadzono w załączniku inwestycyjnym zadanie o nazwie "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi" - dokumentacja techniczna na budowę pola biwakowego nad Narwią w Surażu i Doktorcach, budowa parkingu przy przystani kajakowej w Surażu, oznakowanie szlaku Konopielka, budowę ścieżki dydaktycznej Suraż - Kowale.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama