Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/154/10 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) art. 85 pkt. 3 i art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.620.278 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.945.307 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 
3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500.000 zł
4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.474.971 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 
5) Dokonuje się zmiany załącznika pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6) Dokonuje się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków, dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8) Traci ważność załącznik Nr 8 ,,Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska" do Uchwały Nr XXVIII/149/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
§ 2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 15.808.177 zł
2) Plan wydatków ogółem 17.108.177 zł
§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.300.000 zł planuje się pokryć kredytem bankowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/154/10
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/154/10
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/154/10
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/154/10
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/154/10
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Plan dochodów i wydatków
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe