Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/177/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.190.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 881.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Skreśla się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2010 rok w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 13.202.269 zł.
2. Plan wydatków ogółem: 14.510.914 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.308.645 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.308.645 zł.
§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Mieczysław Warpechowski


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 742 624,00 - 836 706,00 905 918,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 742 624,00 - 836 706,00 905 918,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 367 138,00 - 836 706,00 530 432,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 229 080,00 30 000,00 259 080,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 080,00 30 000,00 147 080,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 30 000,00 130 000,00
750 Administracja publiczna 81 350,00 6 000,00 87 350,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 850,00 6 000,00 17 850,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 6 000,00 8 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 151 004,00 120 649,00 2 271 653,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 653 700,00 20 000,00 673 700,00
0310 Podatek od nieruchomości 610 500,00 20 000,00 630 500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 772 600,00 40 000,00 812 600,00
0310 Podatek od nieruchomości 127 100,00 20 000,00 147 100,00
0320 Podatek rolny 460 300,00 20 000,00 480 300,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 857,00 60 649,00 116 506,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 60 649,00 60 649,00
758 Różne rozliczenia 6 532 382,00 - 74 613,00 6 457 769,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 284 291,00 - 77 780,00 3 206 511,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 284 291,00 - 77 780,00 3 206 511,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84 721,00 3 167,00 87 888,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 84 721,00 3 167,00 87 888,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 546 967,00 265 600,00 812 567,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 494 242,00 265 600,00 759 842,00
0830 Wpływy z usług 451 870,00 245 600,00 697 470,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20 000,00 20 000,00
Razem: 13 691 339,00 - 489 070,00 13 202 269,00


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 560 677,00 - 1 247 715,00 1 312 962,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 550 677,00 - 1 247 715,00 1 302 962,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 367 138,00 - 836 706,00 530 432,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 808 053,00 - 461 009,00 347 044,00
600 Transport i łączność 647 097,00 679 713,00 1 326 810,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 340 000,00 740 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 340 000,00 740 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 247 097,00 339 713,00 586 810,00
4270 Zakup usług remontowych 32 500,00 69 713,00 102 213,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 932,00 80 000,00 110 932,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00 190 000,00 325 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 345 150,00 10 000,00 355 150,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 255 650,00 10 000,00 265 650,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 10 000,00 25 000,00
750 Administracja publiczna 1 474 891,00 27 946,00 1 502 837,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 306 891,00 17 946,00 1 324 837,00
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 719,00 10,00 729,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 171,00 17 936,00 99 107,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 10 000,00 30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 10 000,00 16 000,00
758 Różne rozliczenia 95 500,00 4 500,00 100 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 500,00 4 500,00 100 000,00
4810 Rezerwy 95 500,00 4 500,00 100 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 100,00 5 599,00 69 699,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 000,00 2 000,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 2 000,00 3 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 3 599,00 5 599,00
3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 3 599,00 5 599,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 694 443,00 185 600,00 880 043,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 25 000,00 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 000,00 6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 19 000,00 19 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 421 576,00 160 600,00 582 176,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 334,00 20 000,00 127 334,00
4260 Zakup energii 4 000,00 80 000,00 84 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 60 600,00 145 600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 265 494,00 135 287,00 1 400 781,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 171 494,00 125 287,00 1 296 781,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 078,00 5 000,00 46 078,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 15 000,00 15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 140 000,00 140 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 498 516,00 - 34 713,00 463 803,00
92116 Biblioteki 94 000,00 10 000,00 104 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 000,00 10 000,00 104 000,00
Razem: 14 709 984,00 - 199 070,00 14 510 914,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIII/177/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe