Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Suwałkach, składającą się z:
1) terenu ochrony bezpośredniej;
2) terenu ochrony pośredniej.
2. Teren ochrony bezpośredniej o łącznej powierzchni 6,34 ha obejmuje grunty:
1) w granicach stacji wodociągowej, dla studni o numerach: 1', 1A, 1C, 1D, 5, 5B, 6B i piezometr nr 1;
2) wokół studni o numerach: 2A, 2C, 2D, 3A, 3B, 4, 4B,5C, 6, 6C, 7, 7A i piezometru nr 3. Lokalizację studni i piezometrów przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia.
3. Teren ochrony pośredniej, obejmuje obszar o powierzchni 404,58 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, z opisem przebiegu granic zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. W obrębie terenu ochrony pośredniej wyznacza się obszar o zaostrzonych warunkach ochrony, o powierzchni 62,35 ha, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia symbolem A, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 5do rozporządzenia.
5. Pozostały obszar w obrębie terenu ochrony pośredniej, o powierzchni 342,23 ha, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia symbolem B, obejmuje obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
1) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych,
2) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych,
3) stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony ujęć wody,
4) budowy autostrad i dróg krajowych oraz torów kolejowych,
5) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,
6) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) oraz rurociągów do ich transportu,
7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,
8) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem studni zastępczych ujęcia komunalnego w Suwałkach,
9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych,
10) wydobywania kopalin,
11) budowy studni kopanych,
12) urządzania parkingów.
2. W obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony, obowiązują zakazy określone w ust.1 w punktach od 1 do 12 , a ponadto zabrania się:
1) budowy obiektów zabudowy mieszkalnej, komunalnej, usługowej i magazynowej nie związanej z funkcjonowaniem ujęcia, z wyjątkiem modernizacji lub przebudowy istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na działkach nr 30245, 30246, 30247 i 30338,
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi poza ściekami z oczyszczalni przydomowych na działkach 30245, 30246, 30247, 30338,
3) prowadzenia odwodnień nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia,
4) wykonywania obozowisk,
5) budowy dróg nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia, poza dojazdami do istniejącej zabudowy,
6) wykonywania wykopów nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia z wyłączeniem wykopów pod sieć wodną, kanalizacyjną i gazową oraz wykopów związanych z modernizacją lub przebudową istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na działkach nr 30245, 30246, 30247, 30338.
3. Na terenie ochrony pośredniej, poza obszarem o zaostrzonych warunkach ochrony, obowiązują zakazy określone w ust.1 w punktach od 1 do 12 , a ponadto zabrania się:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem ścieków bytowych z oczyszczalni przydomowych oraz wód opadowych i roztopowych,
2) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami.
4. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć tablicami informacyjnymi, zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Leszek Bagiński
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 , Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664.
Załącznik nr 1
do Rozporządzenia Nr 1/2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik1
Załącznik nr 2
do Rozporządzenia Nr 1/2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zalącznik2
Załącznik nr 3
do Rozporządzenia Nr 1/2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zalącznik3
Załącznik nr 4
do Rozporządzenia Nr 1/2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zalącznik4
Załącznik nr 5
do Rozporządzenia Nr 1/2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zalącznik5
Załącznik nr 6
do Rozporządzenia Nr 1/2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zalącznik6
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe