reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/126/10 Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 zm. 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240) Rada Gminy chwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 573.564 zł
1) Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 42.443 zł
2) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 120.000 zł
3) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2023 11.202 zł
4) Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 2.100 zł
5) Dz. 758 rozdz. 75862 § 2008 23.840 zł
6) Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 5.960 zł
7) Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 4.200 zł
8) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6292 148.290 zł
9) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6292 118.000 zł
10) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 97.529 zł
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 573.564 zł
1) Dz. 852 rozdz. 85295 § 4303 11.202 zł
2) Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 2.100 zł
3) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 4.200 zł
4) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 120.000 zł
5) Dz. 853 rozdz. 85395 § 4178 11.368 zł
6) Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 2.842 zł
7) Dz. 853 rozdz. 85395 § 4218 12.232 zł
8) Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 3.058 zł
9) Dz. 853 rozdz. 85395 § 4750 240 zł
10) Dz. 853 rozdz. 85395 § 4759 60 zł
11) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 42.443 zł
12) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6052 148.290 zł
13) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6052 118.000 zł
14) Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 97.529 zł
§ 3. Przeniesienia planu dochodów między dzialami:
1) Zmniejszyć o kwotę 53.186 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 6.386 zł
- Dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 46.800 zł
2) Zwiększyć o kwotę 53.186 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 6.386 zł
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 46.800 zł
§ 4. Przeniesienia planu dochodów między rozdzialami:
1) Zmniejszyć o kwotę 582.100 zł
- Dz. 600 rozdz. 6016 582.100 zł
2) Zwiększyć o kwotę 582.100 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 582.100 zł
§ 5. Przeniesienia planu dochodów między paragrafami:
1) Zmniejszyć o kwotę 13.266 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 083 300 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 6.966 zł
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 6.000 zł
2) Zwiększyć o kwotę 13.266 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 300 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 6.966 zł
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 6.000 zł
§ 6. Załącznik Nr 1 ( Limity wydatków inwestycyjnych na 2010 - 2012) do uchwały budżetowej Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 1a ( Zadania inwestycyjne na 2010 rok) do uchwały budżetowej Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 2 ( Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok) oraz § 6 uchwały budżetowej Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 3 ( Wykaz udzielonych dotacji na 2010 rok) do uchwały budżetowej Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Tabela Nr 3 ( Plan wydatków na przesięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku) do uchwały budżetowej Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Po dokonanych zmianach:
1) Plan dochodów ogółem wynosi 10.407.063 zł
2) Plan wydatków ogółem wynosi 13.245.882 zł
§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.838.819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- zaciągniętych kredytóww kwocie 2.838.819 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/126/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2010 r.
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach) Łączne koszty finansowe Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2011 r. 2012 r.
Środki własne Kredyt Środki do pozyskania (dotacje) Środki własne Kredyt Środki do pozyskania (dotacje)
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16
1 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 108063B Ciechanowiec - Żebry Wielkie - Kuczyn 2011 1 950 000,00 975 000,00 - 975 000,00 - - - Urząd Gminy Klukowo
2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 108068B Wyszonki Kościelne - Wyszonki-Nagórki 2011 800 000,00 400 000,00 - 400 000,00 - - - Urząd Gminy Klukowo
3 600 60016 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108069B (przez wieś Gródek) 2011 500 000,00 250 000,00 - 250 000,00 - - - Urząd Gminy Klukowo
4 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 108089B przez wieś Usza Wielka 2011 350 000,00 175 000,00 - 175 000,00 - - - Urząd Gminy Klukowo
5 926 92695 Budowa hali sportowej przy PublicznymGimnazjum i szkole Podstawowej w Klukowie 2011-2012 6 501 424,56 707 887,96 - 2 123 663,88 917 468,78 - 2 752 403,94 Urząd Gminy Klukowo
6 600 60016 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108086B (od granicy gminy, przez rzekę Nurzec i przez wieś Kostry-Podsędkowięta do drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Wyszonki-Wypychy) 2012 1 800 000,00 - - - 900 000,00 - 900 000,00 Urząd Gminy Klukowo
7 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 108073B przez wieś Trojanówek 2012 700 000,00 - - - 350 000,00 - 350 000,00 Urząd Gminy Klukowo
8 600 60016 Przebudowa dróg gminnych: odcinka drogi gminnej 108086B (od drogi powiatowej Klukowo - Ciechanowiec do wsi Wiktorzyn) i drogi gminnej 108090B (od drogi powiatowej Klukowo - Ciechanowiec do wsi Janki) 2012 1 000 000,00 - - - 500 000,00 - 500 000,00 Urząd Gminy Klukowo
Ogółem 13 601 424,56 2 507 887,96 0,00 3 923 663,88 2 667 468,78 0,00 4 502 403,94
6 431 551,84 7 169 872,72
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/126/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne na 2010 rok
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2010 r.
Środki własne Kredyt Środki do pozyskania (dotacje)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16
1. 600 60016 Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki-Błonie w ciągu drogi gminnej wraz z dojazdami 2010 1 114 200,00 - 557 100,00 557 100,00 Urząd Gminy Klukowo
2. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 108088B przez wieś Usza Mała 2010 350 000,00 - 350 000,00 - Urząd Gminy Klukowo
3. 600 60016 Przebudowa odcinka drogi gminnej 108087B (na odcinku Kostry-Podsędkowięta - Stare Kostry) 2010 356 966,00 6 966,00 350 000,00 - Urząd Gminy Klukowo
4. 600 60014 Udział we współfinansowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej Klukowo - Łuniewo - Ciechanowiec 2010 193 519,00 - 193 519,00 - Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
5. 010 01095 Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej(Klukowo-Kolonia, Kostry-Podsędkowięta) 2010 241 540,00 - 93 250,00 148 290,00 Urząd Gminy Klukowo
6 010 01095 Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej(Łuniewo Wielkie, Żebry Wielkie) 2010 109 950,00 109 950,00 Urząd Gminy Klukowo
7 754 75412 Adaptacja części budynku OSP Kuczyn na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie 2010 170 800,00 6 000,00 46 800,00 118 000,00 Urząd Gminy Klukowo
6. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo, Łuniewo Małe, Piętki Szeligi, Dzikowiny 2010 1 138 200,00 - 1 138 200,00 - Urząd Gminy Klukowo
Ogółem 3 675 175,00 12 966,00 2 838 819,00 823 390,00
3 675 175,00
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/126/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Przychody - ogółem
3.006.619 zł


W tym:
1.Nadwyżka z lat ubiegłych
2.Wolne środki
3. Kredyty długoterminowe
4. Pożyczki
5. Spłaty pożyczek udzielonych
6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy
7.Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

-
167.800
2.838.819
-
-
-
-
Rozchody - ogółem
167.800 zł


W tym:
1. Spłaty kredytów długoterminowych
2. Spłaty pożyczek długoterminowych
3. Pożyczki udzielone
4. Wykup papierów wartościowych

167.800 zł
-
-
-
Zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych zostaną spłacone ze środków wolnych.
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: 2.838.819

Kredytem (pożyczką) długoterminowym 2.838.819

Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -

Wolne środki -

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -

Przychody z prywatyzacji majątku -
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: -

Spłata kredytów i pożyczek -

Pożyczki udzielone -

Wykup papierów wartościowych -
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/126/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2010 r.
Wykaz udzielonych dotacji na 2010 rok
L.p Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie 88.000 zł
2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie 66.000 zł
3. 750 75095 2310 Urząd Miejski w Ciechanowcu 2.749 zł
4. 750 75095 2330 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 680 zł
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/126/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2010 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010
Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/
1 2 3 4 5
600 60016 Żabiniec - żwirowanie dróg
- remont przystanku autobusowego
3.000
3.000
600
754
60016
75495
Kuczyn - remont dróg
- remont budynku remizy strażackiej
5.727
6.000
600 60016 Kostry Podsętkowięta - żwirowanie drogi 8.383
600 60016 Stare Kostry - przebudowa drogi Stare Kostry - Kostry Podsętkowięta 6.966
600 60016 Gródek - żwirowanie drogi gminnej i usunięcie zarośli z przydrożnych rowów 9.300
600
900
60016
90001
Stare Zalesie - nawiezienie podsypu na drogi - przepusty
- przekształcenie zbiornika przeciwpożarowego w staw rekreacyjny
3.000
3.000
600 60016 Malinowo - remont dróg dojazdowych do pół 7.315
600 60016 Klukowo Kolonia - żwirowanie dróg 6.873
600 60016 Lubowicz Byzie - remont dróg 5.619
600 60016 Lubowicz Wielki - remont dróg 8.894
600 60016 Trojanówek - remont dróg 7.291
600 60016 Usza Wielka - remont dróg 7.106
600 60016 Wyszonki Nagórki - remont dróg 5.991
600 60016 Wyszonki Wojciechy - remont dróg 8.104
600 60016 Trojanowo - remont dróg 9.242
600 60016 Piętki Basie - przebudowa drogi dojazdowej - projekt przebudowy 6.177
600 60016 Wyszonki Włosty - żwirowanie dróg 5.155
600 60016 Kapłań - żwirowanie dróg 6.966
600 60016 Usza Mała - żwirowanie dróg 6.130
600 60016 Żebry Wielkie - przebudowa drogi Kuczyn - Żebry Wielkie -Ciechanowiec 6.943
600
900
60016
90001
Wyszonki Klukówek - remont dróg dojazdowych
- czyszczenie i pogłębienie stawu
3.000
3.688
600 60016 Dzikowiny - zakup rur przepustowych i zasypanie rowu 5.666
600 60016 Kostry Śmiejki - żwirowanie dróg 7.616
754 75495 Sobolewo - wymiana okien w strażnicy OSP 7.686
921 92109 Stare Warele - remont świetlicy wiejskiej 6.850
921 92109 Piętki Gręzki - remont świetlicy wiejskiej 8.400
921 92109 Wyszonki Błonie - remont świetlicy wiejskiej 11.169
900 90001 Piętki Szeligi - oczyszczenie stawu 6.572
900 90001 Klukowo - oczyszczenie stawu przy ul. Wspólnej 19.297
600 60016 Wyszonki Wypychy - częściowa modernizacja mostu 9.033
921 92120 Wyszonki Kościelne - oświetlenie Kościoła na zewnątrz 7.338
921 92195 Lubowicz Kąty - poprawa fundamentu i ogrodzenia kapliczki 7.268
Ogółem 249.765
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/126/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2010 r.
objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Proponuję dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok
1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:
a) Zwiększono dotację w kwocie 11.202 zł na Program Poakcesyjnego Wspierania Obszarów Wiejskich.
b) Zwiększona została dotacja w kwocie 2.100 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
c) Zwiększona została dotacja w kwocie 4.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
d) Zwiększona została dotacja w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
e) Zwiększono kwotę 29.800 zł z przeznaczniem na realizację projektu Kapitał Ludzki " Realizacja marzeń najmłodszych".
f) Zwiększono subwencję w kwocie 42.443 zł z przeznaczeniem na remonty w Szkołach Podstawowych.
g) Zwiększyć dochody w kwocie 148.290 zł jako środki do pozyskania z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej.
h) Zwiększyć dochody w kwocie 118.000 zł jako środki do pozyskania z przeznaczeniem na adaptację części budynku OSP Kuczyn na świetlicę wiejską.
i) Zwiększona została dotacja w kwocie 97.529 zł na dofinansowanie śwaidczeń pomocy materialnej dla uczniów.
2) Przeniesienie planu wydatków budżetowych między działami:
a) Zmniejszyć wydatki w kwocie 6.386 zł , które były przeznaczone na pokrycie dachu sklepu , które przewidziane były ze środków do dyspozycji sołectw. Powyższą kwotę przeznaczyć na remonty dróg.
b) Zmniejszyć wydatki w kwocie 46.800 zł z zadań inwestycyjnych wodociągów ponieważ środki te będą pozyskane, natomiast przeznaczyć te środki na adaptację części budynku OSP w Kuczynie.
3) Przeniesienie planu dochodów budżetowych między rozdziałami:
a) Zmniejszyć w rozdziale 6016 o kwotę 582.100 zł natomiast zwiększyć w rodziale 60016 o kwotę 582.100 zł ( zaistaniała pomyłka przy przepisywaniu).
4) Przeniesienie planu wydatków budżetowych między paragrafami:
a) Zmniejszyć w rozdziale 90095 § 083 o kwotę 300 zł natomiast zwiększyć w rodziale 90095 § 8030 o kwotę 300 zł ( zaistaniała pomyłka przy przepisywaniu).
b) Zmniejszyć wydatki w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 6.966 zł, natomiast zwiększyć na zadania inwestycyjne.
c) Zmniejszyć wydatki w rodziale 75412 § 4300 o kwotę 6.000 zł natomiast przeznaczyć na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama