Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2010r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Choroszcz

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Choroszcz , z siedzibą w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy - Jerzego Ułanowicza, NIP 542-020-85-72, REGON 000527351, zwaną dalej Gminą,

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 1 grudnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2790, z 2010 r. Nr 8 poz. 172, Nr 67 poz. 1063 i Nr 142 poz.1847) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 26 czerwca 2010 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta

Tadeusz Truskolaski

Burmistrz

Jerzy Ułanowicz


Załącznik do Aneksu Nr 4
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2010 r.


Załącznik
do Porozumienia międzygminnego
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Choroszcz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 103

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 604 Makro;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 604 Makro do przystanku nr inw. 856 Choroszcz/Rynek: 9,450 km

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 591 Jana Pawła II/WSP;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 857 Rynek 11 Listopada do przystanku nr inw. 591 Jana Pawła II/WSP: 9,649 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

103

9,450

9,649

19,099

jednoczłonowy

20

22

21

381,980

420,178

401,079

dwuczłonowy

11

0

0

210,089

0,000

0,000

razem

592,069

420,178

401,079

2. Linia 107

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 233 Klepacze/petla;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 0 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 233 Klepacze/pętla do granicy administracyjnej Białegostoku;

długość trasy linii w II strefie taryfowej : 0 km.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe