Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2010r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Dobrzyniewo Duże, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Białostockiej 25, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Zenona Szypcio, NIP 966 - 05 - 16 - 743, REGON 000536806, zwaną dalej Gminą,

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2785, z 2010 r. Nr 8 poz. 167, Nr 38 poz. 691, Nr 67 poz. 1065, Nr 81 poz. 1236 i Nr 142 poz.1848) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązuja od dnia 26 czerwca 2010 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta

Tadeusz Truskolaski

Wójt

Zenon Szypcio


Załącznik do Aneksu Nr 6
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2010 r.


Załącznik
do Porozumienia międzygminnego
z dnia 27 listopada 2009 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 106

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 370 ANEKS;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 370 Aneks do przystanku:

- nr inw. 724 Fasty/pętla - 2,510 km;

- nr inw. 880 Borsukówka - 18,344 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 371 Przędzalniana/ECO;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 721 Fasty/mleczarnia - 2,745 km;

- nr inw.881 Borsukówka - 18,535 km;

do przystanku nr inw. 371 Przędzalniana/ECO.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

106

2,510

2,745

5,255

jednoczłonowy

2

4

1

10,510

21,020

5,255

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

18,344

18,535

36,879

jednoczłonowy

23

9

11

848,217

331,911

405,669

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

858,727

352,931

410,924

jednoczłonowy

858,727

352,931

410,924

dwuczłonowy

0,000

0,000

0,000

SUMA

858,727

352,931

410,924

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe