Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 214/10 Burmistrza Kleszczel

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 7 Uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 87.601 zł w tym:

1)Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 80.828 zł,

2)Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 6.773 zł.

§ 2. Zwiekszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 87.601 zł, w tym:

1)Dz. 010 rozdz. 01095 § 4010 o kwotę 599 zł,

2)Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 91 zł

3)Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 15 zł

4)Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 870 zł.

5)Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 79.242 zł.

6)Dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 o kwotę 11 zł.

7)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 o kwotę 365 zł,

8)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4120 0 kwotę 59 zł,

9)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 2.400 zł,

10)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4210 o kwotę 2.149 zł,

11)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4300 o kwotę 500 zł,

12)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4410 o kwotę 600 zł,

13)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4740 o kwotę 200 zł.

14)Dz. 751 rozdz. 75107 § 4750 o kwotę 500 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:

1)Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.509 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4170 o kwotę 110 zł,

b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 2.000 zł,

c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 100 zł,

d) Dz 750 rozdz. 75011 § 4170 o kwotę 20 zł,

e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 284 zł,

f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 2.900 zł,

g) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4170 o kwotę 86 zł,

h) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 91 zł,

i) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 418 zł,

j) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4230 o kwotę 500 zł,

k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4390 o kwotę 1.000 zł.

2)Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.509 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4040 o kwotę 800 zł,

b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 1.000 zł,

c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4500 o kwotę 410 zł,

d) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 o kwotę 20 zł,

e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 800 zł,

f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 1.000 zł,

g) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 1.384 zł,

h) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4280 o kwotę 86 zł,

i) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 437 zł,

j) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 61 zł,

k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 10 zł,

l) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 1 zł,

m) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 1.500 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetowe w wysokosći 8.484.257 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 6.090.657 zł,

b) dochody majatkowe w wysokości 2.393.600 zł.

2)Wydatki budżetowe w wysokości 9.571.973 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.687.048 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.884.925 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokosci 1.087.716 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętyvch kredytów w kwocie 778.800 zł. oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 316.916 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik do Zarządzenia Nr 214/10
Burmistrza Kleszczel
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik1.xml

uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe