Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/10 Wójta Gminy Wizna

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.199 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 ) WÓJT GMINY postanawia :
§ 1. P r z y j ą ć :
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok , według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11. 388. 812, 00 zł, - wykonanie dochodów wynosi 11. 553. 273, 81 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 12. 773. 897, 00 zł - wykonanie wydatków wynosi : 11. 888. 422, 71zł zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 , 2 i 3 
2) Sprawozdania ,o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
a) Radzie Gminy,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
z up. wz Wójta
Sekretarz Gminy

mgr Józef Gawroński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 156/10
Wójta Gminy Wizna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

XII Dochody 2009r[1].
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 156/10
Wójta Gminy Wizna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

XII Wydatki 2009[1].
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe