Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czyżew_Osada oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się , co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czyżew-Osada oraz gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych.
§ 3. 1.Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli :
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego,
2) nie można ustalić dłużnika,
3) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 5.000,00 zł,
4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub przemawia za tym interes publiczny,
5) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,
6) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,
7) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
8) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji,
9) dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej.
2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 9 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt l, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 również z urzędu.
§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.
3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, o której mowa w § 9 do upływu terminu zapłaty.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami o których mowa w ust. 4.
§ 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
§ 7. 1. Na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 4, 9, właściwy organ może umorzyć w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 5, które:
1) 1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) 2) stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. EU. L.06.379.5.)
2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulg stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o udzielenie ulgi dokumentów o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
3. Na żądanie organu uprawnionego do udzielania ulg dłużnik będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest zobowiązany udokumentować, że:
1) udzielanie ulgi objętej wnioskiem nie będzie stanowić pomocy publicznej,
2) spełnia wymogi do udzielenia pomocy publicznej w ramach zasady de minimis.
§ 8. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności pieniężnych uprawniony jest Wójt Gminy Czyżew-Osada.
§ 9. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie zawarcia porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 10. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 12. Traci moc uchwała Nr VII/39/03 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe