Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/161/10 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr, 28 poz. 142 i poz. 146) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 500 000 zł: Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 § 6620 o - 65 000 zł - zadania własne z tytułu przekazania pomocy finansowej dla Urzędu Miasta i Gminy Lipsk na budowę mostu na rzece w miejscowości Koniuszki Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101 § 4010 o - 335 000 zł - zadania własne § 4110 o - 92 000 zł - zadania własne § 4120 o - 8 000 zł - zadania własne z tytułu wydatków na oświatę

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości - 1 425 000 - i rozchody budżetu zostanie pokryty kredytem .

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na : 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 1 425 000 zł 2) wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 64 000 zł.

§ 4. Aktualny plan budżetu po zmianach: Dochody - 5 748 738 zł w tym: - bieżące - 5 618 738 zł - majątkowe - 130 000 zł Wydatki - 7 173 738 zł w tym: - bieżące - 6 083 738 zł - majątkowe - 1 090 000 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Dariusz Mozolewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe