Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 224/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w bud.żecie Gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 467 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 154 448 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 1 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012" do uchwały Nr 198/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy na 2010 rok, otrzymuje nowe brzmienie określone w zalączniku Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 2 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 i środków na ich realizację" do uchwały Nr 198/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy na 2010 rok, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok stanowi zalącznik Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 312 952 zł, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubieglych.

§ 7. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 27 047 963 zł.

§ 8. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32 260 126 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kossakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXXIX/10
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 224/XXXIX/10
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 224/XXXIX/10
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 224/XXXIX/10
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 224/XXXIX/10
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe