Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/266/10 Rady Gminy Narewka

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.200 zł w tym:

Rodzaj zadania: porozumienia z organami administracji rządowej

Dział

Roz dział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększe nie

Plan po zmianach (5+6)

1

2

3

4

5

6

7

bieżące

852

Pomoc społeczna

48.000

15 200

63 200

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

48 000

15 200

63 200

85295

Pozostała działalność

48 000

15 200

63 200

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

48 000

15 200

63 200

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

48 000

15 200

63 200

bieżące

48 000

15 200

63 200

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

48 000

15 200

63 200

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.200 zł i dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w tym :

Zadania własne :

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

992 100

22 657

1 014 757

60004

Lokalny transport zbiorowy

0

6 200

6 200

4300

Zakup usług pozostałych

0

6 200

6 200

60016

Drogi publiczne gminne

764 610

16 457

781 067

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

14 000

14 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 114

2 114

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

343

343

630

Turystyka

4 452 635

14 620

4 467 255

63095

Pozostała działalność

4 452 635

14 620

4 467 255

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

100

100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

9 800

9 800

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 480

1 480

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

240

240

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 100

2 100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

700

700

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

200

200

700

Gospodarka mieszkaniowa

395 500

8 500

404 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

54 000

5 000

59 000

4300

Zakup usług pozostałych

28 000

5 000

33 000

70095

Pozostała działalność

341 500

3 500

345 000

4270

Zakup usług remontowych

6 000

3 500

9 500

720

Informatyka

727

284

1 011

72095

Pozostała działalność

727

284

1 011

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

727

284

1 011

750

Administracja publiczna

1 901 535

2 000

1 903 535

75095

Pozostała działalność

84 317

2 000

86 317

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 589

2 000

3 589

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

210 245

546

210 791

75412

Ochotnicze straże pożarne

204 245

546

204 791

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

0

546

546

801

Oświata i wychowanie

3 309 087

4 881

3 313 968

80113

Dowożenie uczniów do szkół

354 580

2 381

356 961

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

0

2 381

2 381

80195

Pozostała działalność

344 908

2 500

347 408

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

2 500

3 500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

67 149

2 000

69 149

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

41 900

2 000

43 900

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 455

2 000

3 455

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

791 869

6 170

798 039

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

137 000

0

137 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

132 000

0

132 000

90002

Gospodarka odpadami

81 500

5 000

86 500

4300

Zakup usług pozostałych

9 556

5 000

14 556

90095

Pozostała działalność

436 146

1 170

437 316

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

0

1 170

1 170

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

900 298

-62 658

837 640

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

732 298

-62 658

669 640

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

311 298

-62 658

248 640

926

Kultura fizyczna i sport

106 200

1 000

107 200

92601

Obiekty sportowe

18 700

1 000

19 700

4270

Zakup usług remontowych

0

1 000

1 000

Razem:

17.372.006

0

17.372.006

Zadania na mocy porozumienia z organami administracji rządowej :

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

48 000

15.200

63.200

85295

Pozostała działalność

48 000

15 200

63 200

4303

Zakup usług pozostałych

48 000

15 200

63 200

48 000

15 200

63 200

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objaśnienia do zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem : 16.050.043 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.046.065 zł

- dochody majątkowe: 5.003.978 zł,

wydatki ogółem: 18.317.074 zł w tym:

- wydatki bieżące: 9.753.951 zł

- wydatki majątkowe: 8.563.123 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Niedźwiedź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/266/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program

rok budżetowy 2010 (8+9+10 +11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzą-ce z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01041

6057 , 6059

Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka

5 262 079

2 241 989

422 546

900 000

919 443

UG Narewka

2

010

01041

6057 , 6059

Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce

879 718

414 640

244 706

169 934

UG Narewka

3

010

01041

6057 , 6059

Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa

150 000

150 000

100 000

50 000

UG Narewka

4

600

60016

6050

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol

151 776

110 000

70 000

40 000

UG Narewka

5

600

60016

6050

Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011

600 994

580 000

280 399

299 601

UG Narewka

6

600

60016

6050

projekt ulicy Cichej w Siemianówce

10 000

10 000

10 000

UG Narewka

7

600

60016

6050

Budowa chodników

30 500

30 500

30 500

UG Narewka

8

600

60016

6050

Projekt drogi gminnej Pręty - Pasieki

700 000

17 000

17 000

UG Narewka

9

630

63095

6057 , 6059

Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka

3 718 940

3 356 441

521 370

1 000 000

1 835 071

UG Narewka

10

630

63095

6057 , 6059

Mała infrastruktura turystyczna

400 000

400 000

60 000

340 000

UG Narewka

11

630

63095

6059

Budowa Stanicy kajakowej w Narewce

1 311 117

200 000

200 000

UG Narewka

12

900

90001

6050

budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka

230 000

126 000

126 000

UG Narewka

13

900

90001

6050

Projekt kanalizacji w Gruszkach

6 000

6 000

6 000

UG Narewka

14

921

92195

6050

Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt

22 000

22 000

22 000

UG Narewka

15

925

92595

6057 , 6059

Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej

2 206 385

400 000

60 000

340 000

UG Narewka

Ogółem

15.679.509

8.064.570

2.170.521

1.900.000

339.601

3.654.448

x


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/266/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmioto-wa

Przedmio-towa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

249 640 zł

421 000 zł

2

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce

0

125 000 zł

3

Województwo Podlaskie

1 011 zł

4

Powiat Hajnowski

219 500 zł

razem :

470.151,zł

546 000 zł

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmio-towa

Przedmio-towa

1

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

5 000 zł

2

Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy

21 000 zł

3

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

50 000 zł

razem :

76 000 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/266/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Objaśnienia zmian w budżecie:

I. W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się nastepujące zmiany:

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków o 22.657 zł w tym:

- 6.200 zł na kursy autobusu do Masiewa

- 16.457 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika drogowego zatrudnionego do konserwacji drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór wybudowanej przy wspólfinansowaniu środków UE.

Dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 14.620 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w Ośrodk Turystyczno - Rekreacyjnym i Kulturalnym na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka wybudowanym przy wspólfinansowaniu środków UE.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków o 8.500 zł z przeznaczeniem na podział działek Siemianówka, Łuka i przebudowę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych .

Dział 720

Zwiększa się plan wydatków o 284 zł zgodnie z umową z Województwem Podlaskim o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 - 3800 MHz

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w GCI w Narewce, Lewkowie i Siemianówce.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków o 546 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków o 4.881 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i wynagrodzenia bezosobowe

Dział 854

Zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego nauczycielom w Klubie Przedszkolaka.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o 6.170 zł z przeznaczeniem na legalizację wagi na składowisku odpadó1)w stałych i na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W zadaniach inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie - budowa kanalizacji w Gruszkach. 6000 zł ze środków przeznaczonych na budowę sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka przeznacza się na dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w Gruszkach.

Dział 921

Zmniejsza się plan wydatków o 62.658 zł przeznaczonych na realizację zadania "Adaptacja budynku byłego przedszkola na swietlicę środowiskową oraz zakup przenosnej sceny zadaszonej" przez GOK przy wspólfinansowaniu ze srodków UE.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodnej na ORLIK-u

II. W planie wydatków wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany :

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o 15.200 zł z przeznaczeniem na realizację poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego realizowanego przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe