Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 20 lipca 2010r.

w sprawie zmian w podziale gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn. zm. ) Rada Gminy Jeleniewo, na wniosek Wójta Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Jeleniewo na obwody głosowania ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 198, poz. 1925 ) :
1. Z granic obwodu głowowania nr 1 następuje wyłączenie wsi: Szeszupka Wodziłki - numer okręgu 2 i włączenie do obwodu głosowania nr 2.
2. Z granic obwodu głosowania nr 2 następuje wyłaczenie wsi: Podwysokie Jeleniewskie, Zarzecze Jeleniewskie- numer okręgu 3 i włączenie do obwodu głosowania nr 1.
3. Z granic obwodu głosowania nr 2 następuje wyłączenie wsi: Czajwewszczyzna, Gulbieniszki, Sidory - nr okręgu 11; Hultajewo, Ignatówka Sidory Zapolne, Sumowo, Ścibowo - nr okręgu 9, Sidorówka, Udryn - nr okręgu 12, Czajewszczyzna, Łopuchowo, Udziejek - nr okręgu 4 i włączenie do obwodu głosowania nr 3.
§ 2. Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich granice i numery po zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województawa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/201/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

UCHWAŁA NR XXXVI 201 10
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe