Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/465/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2010r.

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej i ośrodka adopcyjno - opiekuńczego, prowadzonych przez Miasto Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz art. 22 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIV/321/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej i ośrodka adopcyjno - opiekuńczego, prowadzonych przez Miasto Suwałki (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 91, poz. 960, Nr 186, poz. 1991) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 :

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się roczny limit środków finansowych na dodatki motywacyjne w następującej wysokości: 1) 65 zł miesięcznie - na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela, w tym pełniącego inne niż dyrektor stanowisko kierownicze"; 2) 410 zł miesięcznie - na jeden etat dyrektora.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć: 1) kwoty 330 zł - w przypadku nauczycieli, w tym pełniących inne niż dyrektor stanowiska kierownicze; 2) kwoty 800 zł - w przypadku dyrektorów.".

2) w § 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dodatki funkcyjne przysługują w stawkach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z tytułu pełnienia niżej wymienionych funkcji, przysługują dodatki funkcyjne w następujących stawkach: 1) 100 zł - wychowawcy klasy/ oddziału przedszkolnego; 2) 250 zł - doradcy metodycznemu i nauczycielowi - konsultantowi; 3) 47 zł - opiekunowi stażu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Włodzimierz Marczewski

Załącznik do Uchwały Nr LI/465/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe