Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/223/10 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c,d,e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,: z 2004 r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz.1337;z 2007 r Dz.U.Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz.1218; z 2008 r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235,art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240 ) RADA GMINY CZEREMCHA uchwala co następuje :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Czeremcha na rok 2010 o kwotę 1.023.702 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy Czeremcha na rok 2010 o kwotę 34 278 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Czeremcha na rok 2010 o kwotę 10 250,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Czeremcha na rok 2010 o kwotę 44 528,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Budżet gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 9.185.605,00 zł czego : dochody bieżące 8.541.418,00 zł dochody majątkowe 644.187,00 zł Plan wydatków 10.815.260,00 zł z czego : wydatki bieżące 7 977.030,00 zł wydatki majątkowe 2 838.230,00 zł

§ 6. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.629.655,00 zł jest: - pożyczka w kwocie 309.000,00 zł , - pożyczka na finansowanie wyprzedzające w kwocie 1.023.702,00 zł - wolne środki w kwocie 296.953 zł.

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 1

§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 2

§ 9. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik N 3

§ 10. Prognoza kwoty długu stanowi załącznik Nr 4

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.332.702 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.023.702 zł..

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ; 691.000 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 223 /10
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1. doc zmiany w budzecie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 223 /10
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2.doc zmiany w budżecie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ 223 /10
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3.doc zmiany w budżecie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ 223 /10
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4.doc zmiany w budżecie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe