Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr II SA/Bk 29/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 19 lutego 2008r.

Tekst pierwotny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał

Sędziowie: asesor WSA Małgorzata Roleder (spr.), sędzia NSA Elżbieta Trykoszko

Protokolant: Marta Anna Lawda

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 lutego 2008 r. sprawy ze skargi Stanisława Popko na uchwałę Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 02 sierpnia 2006 r. nr XXV/245/06 w przedmiocie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Choroszcz

1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały ustalającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Choroszcz w części obejmującej § 34 ust. 3 i 4 oraz § 41;

2) stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie opisanyjm w pkt. 1 nie może być wykonana do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

3) zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz na rzecz skarżącego Stanisława Popki kwotę 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.-

/podpisy: sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał, asesor Małgorzata Roleder, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko/

Wyrok z dnia 19 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Bk 29/08 jest prawomocny od dnia 05 maja 2008 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe