Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 113/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz §10 Uchwały Nr 157/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 333.786 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 333.786 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 700 zł
między rozdziałami i paragrafami
w ramach jednego działu
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 2.742 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie
zawarto w załączniku Nr 5,
6) po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi: 13.256.007 zł
- plan wydatków ogółem wynosi: 18.753.007 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 5.497.000 zł
§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszyński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
010 01095 2010 296.346 Dotacja na zwrot podatku akcyzowego.
751 75107 2010 6.461 Dotacja na wybory Prezydenta RP.
801 80101 2030 29.979 Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła".
852 85295 2030 1.000 Dotacja na dożywianie.
Ogólem 333.786
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
010 01095 4170 4.626
010 01095 4270 237
010 01095 4300 774
010 01095 4430 290.535
010 01095 4740 22
010 01095 4750 152
751 75107 4210 2.628
751 75107 4170 2.747
751 75107 4300 88
751 75107 4410 539
751 75107 4740 179
751 75107 4750 280
801 80101 4240 29.979
852 85295 3110 1.000
Ogółem 333.786
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
801 80110 4740 200
926 92601 4260 500
Ogółem 700
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
801 80110 4700 200
926 92601 4300 500
Ogółem 700
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
REZERWA OGÓLNA - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
758 75818 4810 2.742
Ogółem 2.742
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA Z REZERWY OGÓLNEJ
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
854 85415 3240 2.742 20% udziału własnego do dotacji Wojewody na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Ogółem 2.742
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 113/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 maja 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 7 maja 2010r zwiększył dotację celową o kwotę 296.346zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2010r.
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 26 kwietnia 2010r. zwiększył dotację celową o kwotę 29.979zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła".
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 26 kwietnia 2010r zwiększył dotację celową o kwotę 1.000zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
4. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem z dnia 17 maja 2010r. przyznał dotację celową w kwocie 6.461zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
5. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 25 marca 2010r. zwiększył dotację celową o kwotę 10.965zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W/w kwota została wprowadzona do planu budżetu przez Radę Gminy na sesji w dniu 20 kwietnia 2010r. Jest to zadanie własne Gminy.
Uwzględniając art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina winna do w/w zadania dołożyć własne środki budżetowe w wysokości nie niższej niż 20%. Stanowi to kwotę 2.742zł.
Na pokrycie w/w wkładu własnego należy przeznaczyć środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.742zł.
6. Podczas realizacji budżetu wyłoniła się potrzeba przeniesienia w planie wydatków szkolnych między paragrafami w ramach jednego działu kwoty 700zł w zakresie wydatków bieżących.
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe