reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/269/10 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.041.198,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.585.608,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów - 19.565.318,00 zł,
- dochody bieżące - 17.656.222,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.909.096,00 zł.
Plan wydatków - 23.854.914,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.823.908,00 zł,
- wydatki majątkowe - 6.031.006,00 zł.
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.289.596,00 zł stanowią kredyty długoterminowe.
§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1,
§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012", zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
§ 8. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 9. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Plan przychodów i rozchodów", zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 10. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.772.736,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 11 Uchwały.
§ 13. Dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 161 259,00 0,00 161 259,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 886 090,00 - 73 197,00 812 893,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 000,00 - 73 197,00 226 803,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300 000,00 - 73 197,00 226 803,00
758 Różne rozliczenia 11 539 301,00 - 1 968 001,00 9 571 300,00
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 3 137 849,00 - 1 968 001,00 1 169 848,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 137 849,00 - 1 968 001,00 1 169 848,00
Razem: 18 820 715,00 - 2 041 198,00 16 779 517,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 2 624 542,00 0,00 2 624 542,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/269/10 Rady Miejksiej w Suchowoli z dnia 14 wrzesnia 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 436 180,00 - 68 000,00 368 180,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 114 580,00 - 68 000,00 46 580,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 114 580,00 - 68 000,00 46 580,00
Razem: 468 242,00 - 68 000,00 400 242,00
Porozumienia
Razem: 20 000,00 0,00 20 000,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 960 325,00 - 1 693 170,00 267 155,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 815 905,00 - 1 693 170,00 122 735,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 968 305,00 - 968 305,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 732 185,00 - 724 865,00 7 320,00
600 Transport i łączność 3 822 064,00 - 73 197,00 3 748 867,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 368 720,00 - 73 197,00 295 523,00
4270 Zakup usług remontowych 368 720,00 - 73 197,00 295 523,00
630 Turystyka 746 160,00 14 250,00 760 410,00
63095 Pozostała działalność 746 160,00 14 250,00 760 410,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 401,00 14 250,00 15 651,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 920 410,00 6 730,00 1 927 140,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 875 709,00 6 730,00 1 882 439,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 700,00 6 730,00 31 430,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257 638,00 1 570,00 259 208,00
75495 Pozostała działalność 3 000,00 1 570,00 4 570,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 570,00 1 570,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 191 131,00 - 1 711 241,00 1 479 890,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 772 241,00 - 1 751 241,00 21 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 999 696,00 - 999 696,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 751 545,00 - 751 545,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 040 127,00 40 000,00 1 080 127,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 368 765,00 5 450,00 374 215,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26 600,00 5 450,00 32 050,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 380,00 380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 70,00 70,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 500,00 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215,00 2 500,00 2 715,00
Razem: 24 259 738,00 - 3 449 608,00 20 810 130,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 2 624 542,00 0,00 2 624 542,00
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.
Zmniejszono dochody i wydatki w dziale 010 i 900 ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej i Dużej została przesunięta na 2011 r. Natomiast na zadanie pn.: "Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowola, Kopciówka i Leśniki" został unieważniony przetarg. Nowy przetarg odbędzie sie po weryfikacji i poprawieniu dokumentacji technicznej w miesiącu październiku 2010 r. Z załącznika inwestycyjnego na rok 2010 wykreśla się realizację zadania poz. 11 pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola dotyczącego roku 2010 r."
Zmiejszono wydatki w rozdziale 60078 "Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Krasne - Kolonie Bachmackie" o kwotę 68.000,00 zł (wartość zadania po przetargu wyniosła 46.292,00 zł).
W/w kwotę przenacza się na:
- przyłączenie sieci, urządzeń instalacji elektrycznych do budynku turystycznego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach - 4.250,00 zł,
- remont budynku socjalnego na stadionie w Suchowoli (zalecenie SANEPID'u) - 5.450,00 zł,
- zainstalowanie monitoringu w Parku Miejskim w Suchowoli - 40.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu pn: "Razem lepiej - transgraniczny projekt rozwoju gmin Korycin, Suchowola oraz samorządu Kalvarija oraz miasta Oziersk". W ramach programu współpracy Rosja - Polska- Litwa. - 10.000,00 zł,
- przegląd techniczny agregatu prądotwórczego - 1.570,00 zł,
- usługi geodezyjne (opracowanie operatów szacunkowych) - 6.730,00 zł.
Do załacznika inwestycyjnego wprowadzono kolejne zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa systemu TV przemysłowej - monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli na kwotę 40.000,00 zł. Z załącznika "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012 wykreśla się z poz. 4 wydatki na 2010 r. dotyczące projektu pn.:"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola".
W załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 z poz. 1 "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze kwotę 1.130,00 zł przenosi się na zadanie do poz. 9 "Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337B Suchowola - Karpowicze". Zmiana dotyczy rozliczeń pomiędzy zadaniami. Wartość zadania w poz. "1" wyniesie 114.477,00 zł w poz. 9, po zmianach 42.723,00 zł.
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.476.410,00 zł. Po zmianach deficyt wynosi 4.289.596,00 zł.
W dziale 600 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 73.197,00 zł, ponieważ umowa z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych została podpisana na kwotę 226.803,00 zł.
W uchwale Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w poz. 6 załacznika inwestycyjnego "Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Pokośno" nie dokonano zmniejszenia wydatku o kwotę 21.800,00 zł. Zmniejszenia wydatku dokonano tylko w rozdziale 60016 par. 6050. Poprawny zapis w uchwale Nr XLV/269/10 z dnia 14 września 2010 r. Po zmianach wartość zadania w poz. 6 wynosi 309.583,00 zł.
W Uchwale Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Suchowoli w Suchowoli z dnia 06 sierpnia 2010 r. zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki o kwotę 10.300,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109. Natomiast nie wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w budżetu Gminy na 2010 r."
Zmiany w w/w Załączniku dokonano w Uchwale Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r. Dotacja po zmianach w pkt. 3 w poz. 1 wynosi 418.800,00 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
L.p Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. - zakoń. Wartość nakładów ogółem Środki poniesione
do 31.12.2009 r.
Środki wynikające
z planu na 2010 r.
- ogółem
w tym: Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł
środki własne budżetowe Kredyty
długoterminowe
pożyczki Środki z funduszy unijnych1
dotacje
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 01010 Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka 2010 27.718 - 27.718 27.718 - - - -
2. 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty 2010 17.080 - 17.080 17.080 - - - -
3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap, w tym:
2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 7.320 - - - -
01010 - budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach 1.937.474 - - - - - - -
90001 - przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja 595.524 - - - - - - -
01010 - dokumentacja
- inspektor nadzoru
2010 10.980
24.700
3.660
-
7.320
-
7.320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 60016 Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk Nr 103493 B ,w tym: 2008-2010
1.310.752
280.236
1.030.516
360.668
-
-

669.848
-
- roboty budowlane
- inspektor nadzoru
- promocja projektu
- studium wykonalności
1.276.635
12.767
9.760
11.590
265.986
2.660
-
11.590
1.010.649
10.107
9.760
-
353.714
3.538
3.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656.935
6.569
6.344
-
-
-
-
5. 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianka - Ciemne
2010 941.268 - 941.268
474.778 - - - -
466.490 - - -
60016
Inspektor nadzoru 2010
10.000 - 10.000 5.001 - - - -
4.999 - - -
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 305.583 - 305.583 305.583 - - - -
60016 Inspektor nadzoru
4.000 - 4.000 4.000 - - - -
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym: 2010-2011 3.840.000 - 687.000 687.000 - - - -
7.1 60016 Remont ulicy Rzemieślniczej 2010 175.000 175.000 175.000
60016 Inspektor nadzoru
2.000 -
2.000 2.000
-
-
-
-
7.2 60016 Ulica Polna 2010-2011 875.000 - - -
60016 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
27.500
10.000
-
-
27.500
-
27.500
-
7.3 60016 Remont ulicy 3-go Maja 2010
408.000
-
408.000
408.000
-
-
-
-
60016 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
4.500
25.000
-
-
4.500
25.000
4.500
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4 60016 Ulica Ogrodowa, w tym: 2010-2011 2.313.000 - 45.000 45.000 - - - -
- odcinek I i III 704.000 - - - - - - -
- odcinek II 492.000 - - - - - - -
- odcinek IV, V, VI 765.000 - - - - - - -
- ul. Słoneczna

284.000

- - - - - - -
- dokumentacja
- inspektor nadzoru
45.000
23.000
- 45.000
-
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.

80101 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli 2010 159.000 - 159.000
159.000 - - - -
80101 Inspektor nadzoru 5.000 - 5.000 5.000 - - - -
9. 92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje boisko" - Orlik 2012 2009 - 2010 1.180.000 895.770 284.230 284.230 - - - -
92601 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
30.500
15.000
30.500
-
-
15.000
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym: 2010- 2012 3.678.087 - 163.099 26.840 - - - -
136.259
80120 - budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko 1.226.330 - 136.259 - - - - -
136.259
63095 - utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 46.508 - - - - - - -
92109 - remont kina "Kometa" w Suchowoli 727.242 - - - - - - -
90004 - turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki 990.254 - - - - - - -
63095 - budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach 376.143 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekomuzeum ,,Na szlaku wielokulturowej Suchowoli" 27.500 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii 49.174 - - - - - - -
63095 - zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego 80.119 - - - - - - -
63095 - dokumentacje
- studium wykonalności
- obsługa projektu
-
8.540
146.277
-
-
-
-
8.540
18.300
-
8.540
18.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2012 6.116.773 105.407 - - - - - -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.599.816 105.407 - - - - - -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - - - - - - -
01010 Inspektor nadzoru 36.600 - 20.740 20.740 - - - -
12. 90004 Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli
2010 1.013.727
-

1.013.727
513.727

-

-

500.000

-

90004 Inspektor nadzoru
11.400 - 11.400 11.400
- - - -
13. 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli 2010-2011 632.884 - 37.835 37.835 - - - -
92601 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
10.000
20.000
-
20.000
1.000
-
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. 60016 Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin 2010 15.000 - 15.000 15.000 - - - -
15. 80120 Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:
2010-2011

2.363.395

-

12.200

12.200

-

-

-

-
- studium wykonalności 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
16. 92195 Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli 2010 155.500 - 155.500 155.500 - - - -
17. 63095


Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym: 2010 689.244 - 689.244 689.244 - - - -
- opracowanie projektu technicznego 20.000 - 20.000 20.000 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 10.000 10.000 - - - -
18. 63095 Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym: 2010-2011


589.500-12.20012.200----
- inspektor nadzoru
- dokumentacja techniczna
10.000
12.200
-
-
-
12.200
-
12.200
-
-
-
-
-
-
-
-
19. 75412 Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.) 2010 39.000 - 39.000 39.000 - - - -
20. 75412 Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym: 2010 - 2011 875.100 - 36.600 36.600 - - - -
- dokumentacja techniczna, 36.600 - 36.600 36.600 - - - -
- inspektor nadzoru 15.000 - - - - - - -
21. 60016 Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym: 2010 - 2011 659.771 - 12.200 12.200 - - - -
- dokumentacja techniczna 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 - - - - - - -
22. 90004 Budowa systemu TV przemysłowej (monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli) 2010 40.000 - 40.000 40.000 - - - -
RAZEM 27.323.960 1.335.573 5.732.720 3.955.124 607.748 - 1.169.848 -
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 - 2012
Lp Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w złotych) Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009 Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap
Gmina Suchowola 2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 1 2.557.698 1 -
- - -
2. * Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola: ul. Polna, Ogrodowa, Słoneczna Gmina Suchowola 2010 - 2011 3.840.000 - 687.000 1 1.576.500 1 -
- 1.576.500 3 -
3. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko Gmina Suchowola 2010 -2012 3.678.087 - 163.099 1 85.941 1 125.999 1
- 2.589.0512 713.9972
4. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola Gmina Suchowola 2009 -2012 6.116.773 105.407 - 1.476.410 1 1.079.721
- 1.968.0012 1.487.234
5. * Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli Gmina Suchowola 2010 - 2011 662.884 20.000 38.835 1 604.049 1 -
- - -
6. * Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli Gmina Suchowola 2010-2011 2.363.365 - 12.200 1 933.146 1 -
- 1.418.0192 -
7 * Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbedna infrastrukturą Gmina Suchowola 2010 - 2011 589.500 - 12.200 1 213.550 1 -
- 363.7502 -
8 * Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty" Gmina Suchowola 2010-2011 875.100 - 36.600 1 338.500 1 -
- 500.0002 -
9* Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej Gmina Suchowola 2010 - 2011 659.771 - 12.200 1 240.622 1 -
- 406.9492 -
Razem 21.354.158
129.067
969.454 1

8.026.416 1
1.205.720 1
- 7.245.7702
1.576.500 3
2.201.2312
1 środki własne
2 środki do pozyskania z funduszy unijnych
3 budżet państwa
* zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 rok
1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Nazwa jednostki
1. 60014 Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowiacze 114.477,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2. 60014 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka 105.400,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3. 60078 Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Krasne - Kolonia Bachmackie (7 km) 46.580,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4. 75023 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 686,00 Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
5. 80120 Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry przy Zespole Szkół w Suchowoli 15.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6. 92695 Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli 5.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
7. 85311 Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej 6.576,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
8. 80104 Dotacja dla Gminy Białystok - przedszkolom niepublicznym 4.800,00 Porozumienie z Gminą Białystok
9. 60014 Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337 B Suchowola - Karpowicze 42.723,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
10. 60014 Remont drogi powiatowej Nr 1349B-Ostrówek-Podostrówek-Rutkowszczyzna-Ciemne 20.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
11. 60014 Remont drogi powiatowej Nr 1343 B Chmielniki - Chmielówka - Zwierzyniec Wielki 4.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
12. 60014 Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze- opracowanie dokumentacji 35.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM 400.242,00
2. Dotacje dla innych podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych:
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota
1. 92605 Dofinansowanie zawodów sportowych z zakresu kultury i sportu 20.000,00
3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1. 921 Razem: 418.800,00
92109 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 341.800,00
92116 Biblioteki 77.000,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2010 rok
1 2 3 4
Przychody ogółem: 4.772.736,00
1. Kredyty § 952 4.772.736,00
2. Pożyczki § 952 -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 -
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 -
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 -
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 -
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 -
Rozchody ogółem: 483.140,00
1. Spłaty kredytów § 992 314.640,00
2. Spłaty pożyczek § 992 168.500,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 -
4. Udzielone pożyczki § 991 -
5. Lokaty § 994 -
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 -
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2010 r.
Wydatki razem (9+13) z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwalub dotacje rozwojowe pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Wydatki majątkowe razem: x 8.452.652 4.060.462 4.392.190 8.347.245 4.060.462 4.060.462 4.392.190 4.392.190
1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozwój Infrastruktury transportowej - Działanie 2.1.2 Rozwój transportu drogowego - Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 60016 1.310.752 466.284 844.468 1.310.752 466.284 466.284 844.468 844.468
z tego:
2009 r.
280.236 105.616 174.620 280.236 105.616 105.616 174.620 174.620
2010 r. 1.030.516 360.668 669.848 1.030.516 360.668 360.668 669.848 669.848
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
1.2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Odnowa i Rozwój Wsi - Budowa fontanny wraz z infrastrukturą w Parku Miejskim w Suchowoli
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 90004 1.025.127 525.127 500.000 1.025.127 525.127 525.127 500.000 500.000
z tego: 2010 r. 1.025.127 525.127 500.000 1.025.127 525.127 525.127 500.000 500.000
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
1.3 ...............
2 Wydatki bieżące razem: x
2.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
- Podstawowe usługi dla gospodarki: ludności wiejskiej,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki, z tego: 6.116.773 3.069.051 3.047.722 6.011.366 3.069.051 3.069.051 3.047.722 3.047.722
2009 r. 90001 105.407 105.407 105.407 105.407
2010 r.
2011 r.
01010
90001
1.693.170
1.751.241
724.865
751.545
968.305
999.696
1.693.170
1.751.241
724.865
751.545
724.865
751.545
968.305
999.696
968.305
999.696
2011 r.
2012 r.
01010
90001
1.823.787
743.168
1.053.983
433.251
769.804
309.917
1.823.787
743.168
1.053.983
433.251
1.053.983
433.251
769.804
309.917
769.804
309.917
2012 r.
2013 r.***
2.2 ...............
Ogółem (1+2) x
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego
Sytuacja finansowa Gminy Suchowola na lata 2010 - 2020
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.439.684,00 zł oraz odsetek 722.497,00 zł.

1. Cel pożyczki - Rozwój transgranicznego systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Suchowola wraz z przebudową hydroforni w Chodorówce Nowej. - nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 489.000,00 zł,
- kwota odsetek - 53.954,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki w 2010 r. - 81.500,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 17.150,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 444.304,00 zł.
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 81.500,00 zł 17.150,00 zł 98.650,00 zł
2011 81.500,00 zł 13.900,00 zł 95.400,00 zł
2012 81.500,00 zł 10.700,00 zł 92.200,00 zł
2013 81.500,00 zł 7.300,00 zł 88.800,00 zł
2014 81.500,00 zł 4.100,00 zł 85.600,00 zł
2015 81.500,00 zł 804,00 zł 82.304,00
489.000,00 zł 53.954,00 zł 542.954,00 zł
2. Cel kredytu: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- nazwa banku - Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu - 194.230,00 zł,
- kwota odsetek - 18.140,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 65.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 8.917,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 138.453,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 65.000,00 zł 8.917,00 zł 73.917,00 zł
2011 65.000,00 zł 5.349,00 zł 70.349,00 zł
2012 64.230,00 zł 3.874,00 zł 68.104,00 zł
194.230,00 zł 18.140,00 zł 212.370,00 zł
3. Cel kredytu: Przebudowa ulicy we wsi Domuraty
- nazwa banku - Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu - 136.196,00 zł,
- spłata odsetek - 15.748,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 34.052,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 6.200,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 111.692,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 34.052,00 zł 6.200,00 zł 40.252,00 zł
2011 34.052,00 zł 5.100,00 zł 39.152,00 zł
2012 34.050,00 zł 2.100,00 zł 36.150,00 zł
2013 34.042,00 zł 2.348,00 zł 36.390,00 zł
136.196,00 zł 15.748,00 zł 151.944,00 zł
4. Cel pożyczki: Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 12.000,00 zł,
- kwota odsetek - 1.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 12.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 1.500,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 0 zł
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 12.000,00 zł 1.500,00 zł 13.500,00 zł
12.000,00 zł 1.500,00 zł 13.500,00 zł
5. Cel pożyczki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 225.000,00 zł,
- kwota odsetek - 31.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 75.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 15.750,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 165.750,00 zł.
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 75.000,00 zł 15.750,00 zł 90.750,00 zł
2011 75.000,00 zł 10.500,00 zł 85.500,00 zł
2012 75.000,00 zł 5.250,00 zł 80.250,00 zł
225.000,00 zł 31.500,00 zł 256.500,00 zł
6. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu - 579.852,00 zł,
- kwota odsetek - 97.409,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 145.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 38.270,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 493.991,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 145.000,00 zł 38.270,00 zł 183.270,00 zł
2011 145.000,00 zł 28.700,00 zł 173.700,00 zł
2012 145.000,00 zł 20.289,00 zł 156.289,00 zł
2013 144.852,00 zł 10.150,00 zł 155.002,00 zł
579.852,00 zł 97.409,00 zł 677.261,00 zł
7. Cel kredytu: kredyt na sfinansowanie deficytu
- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu - 667.406,00 zł,
- kwota odsetek - 165.516,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 0 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 44.048,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 788.874,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 44.048,00 zł 44.048,00 zł
2011 133.480,00 zł 37.374,00 zł 170.854,00 zł
2012 133.480,00 zł 28.031,00 zł 161.511,00 zł
2013 133.480,00 zł 18.687,00 zł 152.167,00 zł
2014 133.480,00 zł 28.032,00 zł 161.512,00 zł
2015 133.486,00 zł 9.344,00 zł 142.830,00 zł
667.406,00 zł 165.516,00 zł 832.922,00 zł
8. Cel kredytu: zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czerwonka
- kwota kredytu - 200.000,00 zł,
- kwota odsetek - 15.960,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki - 67.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek - 8.000,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 140.960,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 70.588,00 zł 8.000,00 zł 78.588,00 zł
2011 70.588,00 zł 5.320,00 zł 75.908,00 zł
2012 58.824,00 zł 2.640,00 zł 61.464,00 zł
200.000,00 zł 15.960,00 zł 215.960,00 zł
9. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Suchowola
- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu - 1.936.000,00 zł,
- kwota odsetek - 322.770,00 zł
- kwota spłaconego kredytu - "0" zł
- kwota spłaconych odsetek - 80.000,00 zł
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 2.178.770,00 zł
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł
2011 387.200,00 zł 80.925,00 zł 468.125,00 zł
2012 387.200,00 zł 64.740,00 zł 451.940,00 zł
2013 387.200,00 zł 48.550,00 zł 435.750,00 zł
2014 387.200,00 zł 32.370,00 zł 419.570,00 zł
2015 387.200,00 zł 16.185,00 zł 403.385,00 zł
1.936.000,00 zł 322.770,00 zł 2.258.770,00 zł
II. Wnioskowane kredyty w 2010 r.

1. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- kwota kredytu - 483.140,00 zł,
- kwota odsetek - 111.973,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - wrzesień 2010 r.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 11.317,00 zł 11.317,00 zł
2011 97.000,00 zł 33.560,00 zł 130.560,00 zł
2012 97.000,00 zł 26.840,00 zł 123.840,00 zł
2013 97.000,00 zł 20.128,00 zł 117.128,00 zł
2014 97.000,00 zł 13.408,00 zł 110.408,00 zł
2015 95.140,00 zł 6.720,00 zł 101.860,00 zł
483.140,00 zł 111.973,00 zł 595.113,00 zł
2. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu
- kwota kredytu - 4.289.596,00 zł,
- kwota odsetek - 2.125.863,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - lipiec - listopad 2010 r.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 117.783,00 zł 117.783,00 zł
2011 428.960,00 zł 352.880,00 zł 781.840,00 zł
2012 428.960,00 zł 345.600,00 zł 774.560,00 zł
2013 428.960,00 zł 282.300,00 zł 711.260,00 zł
2014 428.960,00 zł 247.040,00 zł 676.000,00 zł
2015 428.960,00 zł 211.760,00 zł 640.720,00 zł
2016 428.960,00 zł 176.480,00 zł 605.440,00 zł
2017 428.960,00 zł 141.200,00 zł 570.160,00 zł
2018 428.960,00 zł 105.920,00 zł 534.880,00 zł
2019 428.960,00 zł 70.640,00 zł 499.600,00 zł
2020 428.956,00 zł 53.360,00 zł 482.316,00 zł
4.289.596,00 zł 2.104.963,00 zł 6.394.559,00 zł
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata 2011 - 2020
Lp. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3) 5.019.536 9.212.420 10.058.050 8.392.630 6.739.746 5.285.072
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 1.486.278 4.439.684 10.058.050 8.392.630 6.739.746 5.285.072
1.1.1 pożyczek 744.500 726.000 557.500 401.000 244.500 163.000
1.1.2 kredytów 741.778 3.713.684 9.500.550 7.991.630 6.495.246 5.122.072
1.1.3 obligacji - - - - - -
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) 3.533.258 4.772.736 - - - -
1.2.1 pożyczki 150.000 - - - - -
1.2.2 kredyty 3.383.258 4.772.736 - - - -
w tym: EBOIR - -
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje - - - - - -
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania - - - - - -
1.3.2 Planowane zobowiązania - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 661.758 832.075 2.091.388 2.015.308 1.696.497 1.453.090
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 579.852 483.140 1.517.780 1.505.244 1.307.034 1.128.140
2.1.1 kredytów i pożyczek 579.852 483.140 1.517.780 1.505.244 1.307.034 1.128.140
2.1.2 wykup papierów wartościowych - - - - - -
2.1.3 udzielonych poręczeń - - - - - -
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - - - - - -
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 81.906 348.935 573.608 510.064 389.463 324.950
3. Prognozowane dochody budżetowe 21.248.005 19.565.318 25.517.780 24.585.953 23.943.593 22.764.699
3.1 dochody bieżące 19.845.661 17.656.222 16.967.780 20.585.953 19.943.593 19.764.699
3.2 dochody majątkowe 1.402.344 1.909.096 8.850.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 23.153.834 23.854.914 24.000.000 23.080.709 22.636.559 21.636.559
4.1 wydatki bieżące 17.469.580 17.823.908 15.000.000 18.465.709 18.136.559 18.136.559
4.2 wydatki majątkowe 5.684.254 6.031.006 9.000.000 4.615.000 4.500.000 3.500.000
5. Prognozowany wynik finansowy -1.905.829 -4.289.596 +1.517.780 +1.505.244 +1.307.034 +1.128.140
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Relacje do dochodów (w%): - - - - - -
6.1 długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3 20,90% 44,62% 33,47% 28,02% 22,69% 18,26%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3 20,90% 44,62% 33,47% 28,02% 22,69% 18,26%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3) 3,12% 4,26% 8,20% 8,21% 7,09% 6,39%
6.4 spłaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3 3,12% 4,26% 8,20% 8,21% 7,09% 6,39%
Lp. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3) 4.009.292 2.735.366 2.158.766 1.581.166 1.005.566 428.956
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 4.009.292 2.735.366 2.158.766 1.581.166 1.005.566 428.956
1.1.1 pożyczek 81.500 - - - - -
1.1.2 kredytów 3.927.792 2.735.366 2.158.766 1.581.166 1.005.566 428.956
1.1.3 obligacji - - - - - -
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) - - - - - -
1.2.1 pożyczki - - - -
1.2.2 kredyty - - - - -
w tym: EBOIR - -
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje - - - - - -
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania - - - - - -
1.3.2 Planowane zobowiązania - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1.371.099 605.440 570.160 534.880 499.600 482.316
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 1.126.286 428.960 428.960 428.960 428.960 428.956
2.1.1 kredytów i pożyczek 1.126.286 428.960 428.960 428.960 428.960 428.956
2.1.2 wykup papierów wartościowych - - - - - -
2.1.3 udzielonych poręczeń - - - - - -
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - - - - - -
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 244.813 176.480 141.200 105.920 70.640 53.360
3. Prognozowane dochody budżetowe 21.108.927 20.702.358 21.222.483 21.742.608 21.222.483 21.742.604
3.1 dochody bieżące 20.108.927 19.702.358 19.222.483 19.742.608 19.222.479 19.742.604
3.2 dochody majątkowe 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 19.982.641 20.273.398 20.793.523 21.313.648 20.793.523 21.313.648
4.1 wydatki bieżące 18.482.641 18.773.398 19.293.523 19.813.648 19.293.523 19.813.648
4.2 wydatki majątkowe 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
5. Prognozowany wynik finansowy +1.126.286 +428.960 +428.960 +428.960 +428.960 +428.956
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Relacje do dochodów (w%): - - - - - -
6.1 długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3 13,66% 11,14% 8,15% 5,30% 2,72% -
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3 13,66% 11,14% 8,15% 5,30% 2,72% -
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3) 6,50% 2,93% 2,69% 2,46% 2,35% -
6.4 spłaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3 6,50% 2,93% 2,69% 2,46% 2,35% -
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama